Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Utkast til nye retningslinjer for forsvarere

Utkast til nye retningslinjer for forsvarere

Til medlemmer av Forsvarergruppen

Retningslinjer for forsvarere ble opprinnelig vedtatt av Representantskapet i Advokatforeningen 19. november 1999. De har vært revidert en gang etter dette, i 2009.

Forsvarergruppens styre vedtok høsten 2016 å gjennomgå reglene med sikte på å vurdere om det var behov for en ny revisjon. Initiativet kom dels som en følge av problemene knyttet til såkalt klientkapring, hvor styret vurderte at tiltak mot dette var nødvendig for allmennheten sin tillit til advokatstanden, og dels som en følge av den utvikling man har sett internasjonalt, blant annet i avgjørelser fra EMD, om synet på mistenktes rett til forsvarer. Domstolen har rettet et betydelig sterkere fokus på forsvarerens rolle på etterforskningsstadiet, og har med styrke fremhevet mistenktes rett til advokatbistand, blant annet i avhør og ved pågripelse.

Forsvarergruppen utpekte en arbeidsgruppe bestående av Marius Dietrichson, Mette-Julie Sundby, Arne Gunnar Aas og Arild Dyngeland til å gjennomgå retningslinjene og til eventuelt å lage et utkast til ny retningslinje. Arbeidsgruppen har vært bistått av Aurora Geelmuyden og senere av Didrik Beck, begge fra Advokatforeningens sekretariat.

Arbeidsgruppen har valgt å foreslå en betydelig revisjon. Hovedtrekkene i den tidligere retningslinjen er beholdt, men retningslinjen er foreslått noe annerledes oppbygget enn før, samt at det har kommet til en del nye bestemmelser. Blant disse skal kun noen få fremheves:

- Det er laget en ny generalklausul som understreker formålet med bistanden.
- Det er utformet en del nye regler som er ment å klargjøre forsvarerens oppgaver på etterforskningsstadiet. Bestemmelsene er også ment som en påminnelse til domstolene og påtalemyndighet om hvilke oppgaver som er sentrale i forsvarerbistanden, og som en understrekning av forsvarers rettigheter som et middel til å gi effektiv bistand også på dette stadiet.
- Arbeidsgruppen vil særlig fremheve en generell anbefaling om å fraråde klienten å gå i avhør, dersom vedkommende ikke er gitt innsyn i sakens opplysninger.
- Det er foreslått en bestemmelse om gaver m.m. til mistenkte. Bestemmelsen er ment å motvirke aktivitet fra forsvarere mot å skaffe seg klienter som allerede er representert av advokat.

Utkastet skal fremmes for Representantskapet til vedtagelse på årsmøtet i 2019. Forsvarergruppens styre ønsker å få innspill til utkastet. Det vil bli åpnet for en diskusjon rundt disse under Sundvolden-seminaret.