Forsvarergruppen

Aktuelt

Praktisk informasjon

 1. Gjenopptakelse av straffeforfølgning etter straffeprosessloven § 74

  Brev mottatt fra Riksadvokaten 27. oktober 2016

 2. Forsvarergruppen

 3. Facebookgruppen «ingen rettssikkerhet uten rettshjelp»

  I august 2015 arrangerte Advokatforeningen en rettshjelpsaksjon for å protestere mot at den norske rettshjelpsordningen har blitt systematisk nedprioritert siden 1999 og at dette har gått utover svake grupper med rettshjelpsbehov.

 4. ECBA (European Criminal Bar Association

  Forsvarergruppens styre deltar i aktiviteter i ECBA (European Criminal Bar Association).

 5. Høringsuttalelser fra forsvarergruppens høringsutvalg

 6. Forsvarergruppens vedtekter

  VEDTEKTER FOR FAGGRUPPEN FOR FORSVARERE I ADVOKATFORENINGEN (FORSVARERGRUPPEN)

 7. Retningslinjer for gjennomføring av dommeravhør

 8. Retningslinjer for fjernavhør av vitner

 9. Retningslinjer for behandling av fengsling og fjernmøter

 10. Politiarrest - Retningslinjer for påberopelse av EMK etter glattcelle-dommen

  Oslo tingrett avsa den 02.06.14 dom i glattcelle-saken. Dommen er svært grundig, og avsagt etter en omfattende hovedforhandling på en uke. I dommen konstateres at bruk av politiarrest (glattcelle) innebærer fullstendig isolasjon, og at fullstendig isolasjon er et inngrep, jf. EMK artikkel 8.

 1. 1
 2. 2

Neste