Forsvarergruppen

Aktuelt

Praktisk informasjon

  1. Politiarrest - Retningslinjer for påberopelse av EMK etter glattcelle-dommen

    Oslo tingrett avsa den 02.06.14 dom i glattcelle-saken. Dommen er svært grundig, og avsagt etter en omfattende hovedforhandling på en uke. I dommen konstateres at bruk av politiarrest (glattcelle) innebærer fullstendig isolasjon, og at fullstendig isolasjon er et inngrep, jf. EMK artikkel 8.

  2. Digital brukermanual for forsvarere

    Politiadvokat Ragnvald Brekke har laget en digital brukermanual for dommere, forsvarere og aktorer. Formålet med brukermanualen er å sette dommere, forsvarer og aktorer i stand til å forberede og gjennomføre hoved- og ankeforhandlinger papirløst.