Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Referat fra styremøter

Referat fra Forsvarergruppens styremøte 11. oktober 2016

Forsvarergruppens styremøte ble holdt 11. oktober 2016 i Oslo.

Tilstede på møtet

Marius O. Dietrichson
Arne Gunnar Aas
Kim Gerdts
Mette-Julie Sundby
Arild Dyngeland – fra Høringsutvalget
Aurora Geelmuyden – fra Advokatforeningen
Anne Kroken
Johnny Veum
Marijana Lozic

Forsvarergruppens styre avholdt styremøte tirsdag 11. oktober 2016, C. J. Hambros plass 5.

Dagsorden var fremlagt, og var tidligere omfordelt til styrets medlemmer.

Referat fra styremøtet 6. september 2016

Godkjent uten merknader.

Orienteringssaker

Forsvarergruppens brev til Riksadvokaten 7.09. 2016, hvor vi ber om å få ta del i høringsprosessen som gjelder tilrettelagte avhør, er ikke besvart.

Sundvolden Hotell er reservert 20 – 22. oktober 2017 og 19. – 21- 10. 2018.  Tidspunktet som er primært er ønsket fra Forsvarergruppens side, nemlig siste helg i oktober er bortbestilt til og med 2020.

Mette-Julie Sundby og Arne Gunnar Aas deltok på møte i Påtaleanalyse-utvalget 29. september 2016. Begge representantene var på møtet klare i sitt budskap og gav uttrykk for synspunkter bla om klausulerte dokumenter, dialog mellom aktor og forsvarer på det forberedende stadium i straffesaker og ikke minst forhåndsberammelse av langvarige straffesaker.  Tilbakemelding til styret er at det et svært viktig at forsvarere er representert ved slike møter.

Dialogmøtet med Statens sivilrettsforvaltning er planlagt og styret vil sende en e-post til forsvarergruppens medlemmer med spørsmål om innspill i forkant av møtet.

Det er omvisning i Oslo fengsel 31. oktober 2016 med plass til 15 deltagere.  Omvisningen er fulltegnet.

Høringsutvalget.

Høringsutvalget består av 7 medlemmer i dag.  Arild Dyngeland og John Christian Elden og eventuelt Mette-Julie Sundby trekker seg fra utvalget.

Det skal velges ny leder og Forsvarergruppen skal finne 2 – 3 nye kandidater til utvalget.  Søknadsfristen er 14. oktober. 

Marius Dietrichson kontakter eventuelle kandidater.

Høstseminaret

Styret gjennomgikk programmet og la opp en nærmere strategi omkring gjennomføringen.

Det er på tidspunktet for styremøtet registrert 254 deltagere. Styret var enig i at man sender ut materiale til seminaret elektronisk. Det er i år også sørget for navnelapper til hver deltager.

Ellers er middagene på plass, og det samme er talerlisten. 

Kurs i elektronisk saksbehandling.

Styret ønsker å arrangere et slikt kurs for medlemmene i Forsvarergruppen, men besluttet å vente med å finne dato til neste styremøte.

ECBA OG CCBE

Marius Dietrichson er Forsvarergruppens representant i ECBA, og han var tilstede på ECBAs møte i Lisboa. Han orienterte kort om programmet, og opplyste at ECBA vil avholde konferanse i Oslo våren 2018. FG har da arrangørforpliktelser.

Forskjellen på ECBA og CCBE er at ECBA bygger på individuelle medlemskap, mens CCBE organiserer de nasjonale advokatforeningene fra hele Europa, og representerer således vel 1 million advokater.

Berit Reiss Andersen er Advokatforeningens representant, og Anders Brosveet er advokatforeningens repr i Criminal Committee i CCBE. MD tar kontakt med ham for nærmere samarbeid.

Styret har mottatt henvendelse fra et medlem

På politiets forbedringspotensiale basert på en hendelse hvor klienten i arresten ble nektet å kontakte sin forsvarer.

Styret opplyser at det står forankret i arrestforskriften/arrestinstruksen at alle innsatte, når som helst, skal ha anledning til å kontakte sin forsvarer – det samme gjelder lege.  Det ble foreslått å sende et brev til politidistriktet og henvise til instruksen.  En annen mulighet kan være å skaffe denne tilveie for utsendelse.

Styret har også mottatt en ekstern henvendelse

med spørsmål om FG vil engasjere seg, prinsipielt eller på annen måte, i en sak som gjelder soningsforhold for en konkret innsatt. Styret mener at dette ligger utenfor Styrets område.

Eventuelt.

Det er mottatt en rekke henvendelser på Regjeringens forslag om salærsats, og ikke minst når det gjelder forslaget om å redusere reisetid og fraværsgodtgjørelse til halv sats. FGs arbeid innen dette spørsmål ble gjennomgått. Styret vedtok å sende e-post til medlemmene med anmodning om å ta kontakt med politikerne direkte.

Behandlingen av en medlemshenvendelse ble utsatt til neste møte.

Neste styremøte er fastsatt til 22. november 2016 kl. 16:30 – samme sted.

Oslo, den 26. oktober 2016
FOR STYRET I FORSVARERGRUPPEN

Berit Holm
sekretær