Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Referat fra styremøter

Referat fra møte 1. mars 2016

Forsvarergruppen holdt styremøte tirsdag 1. mars 2016 i C. J. Hambros plass 5.

Deltagere

Marius O. Dietrichson
Johnny Veum
Marijana Lozic
Arne Gunnar Aas
Kim Gerdts
Mette-Julie Sundby
Frode Sulland
Arild Dyngeland

Alle tilstede utenom Anne Kroken, som var opptatt i lagmannsretten i Stavanger.

FS hadde samme dag deltatt på Stortingets høring om meddomsrettordningen sammen med Advokatforeningens leder, Erik Keiserud. FS gav styret en kort orientering om høringen.
Når det gjelder juryordningen, slik den er per i dag, så vil den bli opphevet. FS og EK gikk derfor under høringen inn for stor meddomsrett (2-7), dvs med et større innslag leg-dommere enn hva Norden-utvalget hadde lagt seg på med sitt forslag til 2-5.

FS foreslo at Forsvarergruppen oppretter en arbeidsgruppe, hvor Forsvarergruppens synspunkter formuleres. Styret besluttet at MD, FS, AD og KG i samarbeid med EK deltar i arbeidsgruppen.

FS orienterte videre litt fra sin Tunis-reise med Advokatforeningen hvor man møtte advokater fra andre land i Nord-Afrika. Forholdene er noe annerledes enn i Norge, og FS foreslo at Forsvarergruppen burde (ved en senere anledning) invitere en representant fra Tunis vedrørende grunnlovsbetraktningen. Dette har særlig betydning for de yngre advokater, og en henvendelse kan rettes til Nora Hallén (Advokatfirmaet Elden) som er leder for Yngre Advokaters forening.

Forsvarergruppen har ikke hørt noe mer når det gjelder prosjektgruppe om glattcelle. AG følger opp.

ML har tatt opp spørsmålet om at politiet ønsker å forhåndsgodkjenne tolker forsvarere bruker i forbindelse med klientbesøk i fengselet hvor klienten sitter på restriksjoner. Dette mener man er anstaltmakeri, og Forsvarergruppen retter en henvendelse til Ringerike fengsel og ber om synspunkter derfra i første omgang. AG lager et utkast som MD følger opp.

Videre ble det redegjort for en varierende praksis når det gjelder fakturering for oppnevning av forsvarer i varetektsfengslinger. Noen domstoler krever at det faktureres bakover i tid, andre at det faktureres fremover i tid. Forsvarergruppen retter en henvendelse til Domstoladministrasjonen om dette forhold. AG og MD følger opp.

Styret diskuterte MDs honorar. MD ville i utgangspunktet ikke ha noen godtgjørelse, men styret har tidligere vedtatt leders honorar og dette vedtak står ved lag. Det ble ikke truffet noe vedtak.

MD henviste til rundskriv fra Oslo tingrett om klausulerte dokumenter, ved at retten f.eks. i fengslingskjennelser viser til dok. nr uten skriftlig å gå nærmere inn på hva dokumentet inneholder. Det betyr at den siktede ikke får vite hvorfor han eller hun er fengslet. (Det synes å være et Oslo-fenomen). Spørsmålet ble drøftet.

MD møter på Frokostseminaret 1. april 2016 om bistandsadvokatordningen som representant for forsvarerne.

KG orienterte om et kveldsseminar som Advokatforeningen arrangerer 14. mars om ungdomsstraff og oppfølging av ungdom. BH sender linken ut til våre medlemmer.

Vedrørende Advokatforeningens politiske plattform, så trengte styremedlemmene noe lenger tid på gjennomlesning av oversendt materiale, og styret besluttet derfor å utsette behandlingen til neste styremøte.

Advokatforeningen skal velge ny leder for en ny periode til våren, og Forsvarergruppen er bedt om å komme med forslag til kandidater. Styret diskuterte den videre fremdrift og aktuelle kandidater.

Tingretten har gått over til digitale fengslingsmøter, og Forsvarergruppen har besvart henvendelsen fra Oslo tingrett den 29.02. (Medlemmene har mottatt kopi). Erfaringene er stort sett positive, men det er ønskelig at filene oversendes i samme format, f. eks. PDF. Dette for å hindre dyr installasjon av ny programvare.

ECBA. Det blir Anne Kroken og Johnny Veum som reiser til Vilnius på ECBAs vår-seminar. AD tenker seg litt om før han gir beskjed til BH om han kan reise eller ikke.

Det har tidligere vært en tanke at Oslo tingrett skulle deles opp i ulike soner, men dette forslaget er nå utredet og lagt vekk av Domstoladministrasjonen.

Når det gjelder telefontjenesten i arresten, har Forsvarergruppen rettet en henvendelse til Oslo pd om problemer som forsvarerne kan møte ved henvendelse dit. Medlemmene har også fått gjenpart av brevet.

Sundvollen

Styret fortsatte diskusjonen om emner og foredragsholdere.
Når det gjelder søndagens program, så er Runar Torgersen og John Christian Elden forespurt. Begge er positive. I tillegg til disse på søndagens program, skal det også gjøres plass for Forsvarergruppens årsmøte.

FS foreslo at vi bør sende informasjon om seminaret til kretser utenfor Oslo, og at Advokatbladet bistår med dette. (Det er 272 rom som skal belegges, og det er belagt 194 rom pr. i dag).

Som et siste punkt ble styret orientert om en høring angående ny instruks om politiarrest.

NESTE STYREMØTE:

Neste styremøte er flyttet fra mandag 4. april 2016 til: TORSDAG 7. APRIL 2016 KL. 16:30 SAMME STED.

Oslo, den 17. mars 2016
FOR STYRET I FORSVAREGRUPPEN

Berit Holm
sekretær