Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Referat fra styremøter

Referat fra møte 17. november 2015

MØTE I FORSVARERGRUPPEN 17. NOVEMBER 2015 KL. 16:30 C. J. HAMBROS PLASS 5

Tilstede: 

Marius O. Dietrichson
Anne Kroken
Johnny Veum
Marijana Lozic
Arne Gunnar Aas
Kim Gerdts
Mette-Julie Sundby

Marius Dietrichson (MOD) ønsket velkommen til styremøtet og ønsket særlig de nye styremedlemmene velkommen.

Berit Holm (BH) er referent.

Hva har skjedd siden sist:

MOD holdt en kort orientering om hva som har skjedd siden seminaret på Farris:

  • Stortingshøring om videre bevæpning 3. november 2015. MOD representerte Advokatforeningen og holdt der et innlegg mot videre bevæpning.
  • Drøftingsmøte om salærsatsen for 2017 mellom Advokatforeningen og Justisdepartementet. Møtet fant sted 10.11. 2015 med Justisministeren. MOD og FS deltok sammen med bla Merete Smith og Erik Keiserud. Kravet er at salærsatsen økes til kr. 1.075.- i budsjettet som legges frem i oktober 2016. Summen på 1075 tar utgangspunkt i gjeldende forslag i statsbudsjettet for 2016 på 995 pluss lønnsvekst på ca 3 prosent som gir ca 1025 pluss 50 kroner i kompensasjon for lang tids underregulering. Det ble varslet at vi hvert år ville be om kompensasjon. Det ble også gitt uttrykk for at man ikke var tilfreds med salærforhøyelsen for 2016. Det er ikke tatt stilling til nye aksjoner for øyeblikket.
  • Representantskapsmøtet fant sted 13. november. Noe referat derfra er ikke mottatt.
  • NRK vil lage en serie (radio og nett) om gjenopptagelsesinstituttet.

Over til dagsorden:

1. Frode og Hovedstyret
FS fortsetter i Hovedstyret i Advokatforeningen frem til 1. juni 2016. FS fortsetter i Forsvarergruppens styre som observatør etter avtale frem til denne dato.

2. Lovutvalget
Arild Dyngeland (AD) fortsetter som leder av Høringsutvalget. FS kommer inn som nytt medlem. Mette-Julie Sundby (MJS), som nå er nytt medlem av styret i FG, som også er medlem av Høringsutvalget, gir beskjed om hun fortsetter som medlem i Høringsutvalget.

3. Representantskapet
MOD blir Forsvarergruppens representant i Representantskapet frem til 1. juni 2016.

4. Forsvarergruppens budsjett
MOD redegjorde for budsjettet for 2016 som ble gjennomgått og godtatt.

5. Forsvarervaktordningen
De nye tankene fra straffeprosessutvalget om at alle forsvarere som ønsker det, kan stå på listen, ble diskutert. Man lar dette bero inntil det kommer en høring om saken.

6. Fagdagene
Forsvarergruppen er blitt anmodet om å komme med forslag om temaer som kan tas opp i forbindelse med Advokatforeningens fagdager i mai 2016. Styret er bedt om å komme med eventuelle forslag på neste styremøte.

7. Norgerhaven
En representant fra Det nederlandske forebyggingsorganet, ved forsker Steinerte, kommer til Oslo 24. november 2015. MOD og FS vil møte ham på vegne av Forsvarergruppen.

8. Høstseminaret
Høstseminaret for 2016 ble besluttet lagt til Sundvollen hotell. Seminaret vil finne sted 21. oktober til 23. oktober 2016. BH ordner med kontrakt.

Forskjellige temaer ble diskutert. Styret ble bedt om å komme tilbake med forslag til temaer.

9. Publisering av styrereferatene
Styret besluttet at styrereferatene skulle gjøres tilgjengelig for medlemmene. Medlemmene kan på den måten gjøre seg kjent sakene styret behandler.

Styrereferatene skal legges ut på FGs hjemmeside. I tillegg besluttet styret at styrereferatet skal sendes alle medlemmene i FG over e-post.

BH ordner med utsendelse til medlemmene, og Aurora Geelmuyden (AG) legger referatene ut på vår hjemmeside.

10. Annet

MOD fremla også et forslag om det kan være aktuelt å ha flere seminarer enn høstseminaret, f. eks. et frokostseminar eller et lørdagsseminar. Dette kommer vi tilbake til.

Marijana Lozic (ML) kommer med en uttalelse vedrørende stengning av Oslo fengsels avdeling A. Forsvaregruppen er imot en slik stengning.

11. NESTE STYREMØTE ER FASTSATT TIL 21. JANUAR 2016 KL. 16:30 C.J.HAMBROS PL. 5.

Oslo, den 23. november 2015
FOR STYRET I FORSVARERGRUPPEN

Berit Holm
sekretær