Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Referat fra styremøter

Referat fra møte 21. januar 2016

MØTE I FORSVARERGRUPPEN 21. JANUAR 2016 KL. 16:30 C.J. HAMBROS PLASS

Deltakere:

Marius O. Dietrichson
Johnny Veum
Marijana Lozic
Arne Gunnar Aas
Kim Gerdts
Mette-Julie Sundby

Tilstede:

Aurora Geelmuyden, Advokatforeningen
Arild Dyngeland, Høringsutvalget
Frode Sulland

MOD innledet møtet og refererte til tidligere punkter.

  1. Tilretteleggelse av avhør er nå OK
  2. NRK-program om erstatning etter uberettiget straffeforfølgning
  3. FS deltok på Krom-seminaret på vegne av Forsvarergruppen og har videre vært i Bergen på seminar som WayBack arrangerte. Emnet var bl. a. utsendelse av fanger til Nederland.

Transocean-saken

Styret ønsket å rette en henvendelse til Riksadvokaten med forespørsel om hvordan man ville gå frem med den interne granskingen.  Dette faller bort, idet Riksadvokaten har bebudet ekstern gransking av saken.

Ny Justitiarius i Høyesterett.

Advokatforeningen har kommet med et innspill om hvilke kvalifikasjoner som er viktige for en ny justitiarius. Forsvarergruppens syn er at er en vesentlig kvalifikasjon for den nye justitiarius, at hun eller han har en levende interesse for å sikre at menneskerettighetene etterleves. Forsvarergruppen har ingen foretrukket kandidat.

Det er meddelt fra departementets side at ny justitiarius vil velges innen utløpet av februar.

Det ble også henvist til Aftenpostens og VGs artikler om temaet. MOD og AD har utarbeidet en kronikk som tilsvar til VGs artikkel.

Glattcellebruk

Det er videre kommet et utspill fra Advokatforeningen ved MS om man skal følge opp overtredelse av glattcellebruken, og om man eventuelt skal nedsette et utvalg, med tanke på å reise saker mot staten hvor det er en krenkelse. Arbeidet vil i utgangspunktet være vederlagsfritt. Det er ingen Høyesterettsdom i saken – bare den som kom før jul i 2015, hvor temaet så vidt berøres. Initiativet tiltres. Det bør utredes nærmere.

Frokostseminar

Advokatforeningen har fremmet forslag om et frokostseminar om bistandsadvokatenes rolle i rettssystemet.  Styret var positiv til et slikt seminar. Det bør oppnevnes et utvalg, hvor MD er representert. Det må finnes frem til et egnet sted for et slikt seminar og man må finne frem til et passende tidspunkt. 

Salærsatsen

Styret mener at tiden ikke er moden for noen aksjon nå. Styret mener man bør avvente til man ser hva som blir foreslått i statsbudsjettet når dette blir fremlagt i oktober. Nedstemmelsen av forslaget om å opprette en særskilt avtaleordning med advokatforeningen, til fastsettelse av salæret, som vi arbeidet for bla under salæraksjonen, ble gjennomgått. Krf sikret flertall for regjeringens avslag.

Diverse

MOD opplyste at det skal være et møte med Oslo tingrett og Påtalemyndigheten den 13. mai 2016 og rettet en forespørsel til MJS og også eventuelt AGA om disse kan være Forsvarergruppens representanter. Det ble akseptert.

Det er videre kommet en forespørsel fra Olle Nohlin om problemet som oppstår når lange straffesaker faller bort kort tid før hovedforhandling. Innspillet er notert og tas med til senere arbeid med salærforskriften.

Videre er det kommet en e-post fra Aase K. Sigmond om at meddommere får utlevert tingrettens dom forutfor ankeforhandlinger i lagmannsretten, noe som kan være uheldig.

FS møtte i Stortinget til høring om strafferettslige særreaksjoner (prop. 122 L).  Advokatforeningen hadde med et notat som konkluderte med at forslaget bør avvises eller utsettes

FS orienterte om at det er varslet et opprop for ny narkotika-politikk.  Forsvarergruppen vil bli kontaktet (v/ Paust).  Det kan tyde på at det er noe på gang blant de politiske ungdomspartiene.

Dette kom frem på møtet i Bergen. Styret tok ikke nå stilling til spørsmålet.

Forsvarergruppens høstseminar.

Styret diskuterte emnet «Bevisvurdering» og hadde forslag til deltagere.

Styret kom ikke noe videre med emnene til seminaret og må fortsette på neste møte.

Program og orientering om høstseminaret sendes ut i løpet av uke 4.

NYE STYREMØTER ER FASTSATT TIL:

TIRSDAG:        1. MARS 2016 KL. 16:30 SAMME STED
MANDAG:       4. APRIL 2016 KL. 16.30 SAMME STED

Etter styremøtets avslutning 21. ds. deltok styret samt de avtroppende styremedlemmer på Forsvarergruppens «julebord» på Engebret.  De avtroppende styremedlemmer ble også overrakt et par flasker med champagne for sin flotte innsats for Forsvarergruppen over mange år.

Oslo, den 26. januar 2016
FOR STYRET I FORSVARERGRUPPEN

Berit Holm
sekretær