Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Referat fra styremøter

Referat fra styremøte 1. desember 2016

Forsvarergruppen hadde møte i Oslo 1. desember 2016

Tilstede på møtet var:

 • Marius O. Dietrichson
 • Marijana Lozic
 • Mette-Julie Sundby
 • Arne Gunnar Aas
 • Bendik Falch-Koslung
 • Arild Dyngeland – fra Høringsutvalget
 • Aurora Geelmuyden

Det var ingen bemerkninger til referat fra siste styremøte.

Orienteringssaker:

Det ble henvist til kronikk av Marius Dietrichson i Dagbladet 17.10.2016 vedrørende fraværsgodtgjørelsen.  Styret fant denne tilfredsstillende.

MD var tilstede i møte med departementet og justisministeren vedrørende drøftingsmøte om salær- og stykkprissatsen for 2018. Det ble der fra Advokatforeningen og Forsvarergruppens side, gitt uttrykk for misnøye med halveringen av reisefraværet selv om det ikke var gjenstand for drøftelse der. Det ble fra Forsvarergruppens side bedt om formøter, før møter på et høyere plan som dette. Departementet var innstilt på det.

MD mener at forsvarersiden må være villig til å gi litt for å oppnå noe, f. eks. for at fraværsgodtgjørelsen ikke skal røres, eventuelt reverseres til full sats.  Det er et stort inngrep i forsvarerens hverdag – særlig for advokater i distriktet, hvor det er lange avstander.

MD vil gjerne motta innspill og mente det bør opprettes en arbeidsgruppe.

Brev til Oslo politidistrikt med kopi til Politidirektoratet vedrørende adgang til å få snakke med advokat -  ble tatt til underretning.

Forsvarergruppen arrangerte omvisning i Oslo fengsel mandag 31. oktober 2016.  Dette var en stor suksess.

Valg av medlemmer og leder i Høringsutvalget.

Arild Dyngeland fratrer nå som leder i Høringsutvalget, og det samme gjør medlemmene Mette-Julie Sundby og John Christian Elden.

Som erstatning for disse vedtok styret følgende::

 • Hallvard Helle – valgt som ny leder av Høringsutvalget, Advokatfirmaet Schjødt
 • Nicolay Skjerdal
 • Thomas Horn, begge fra Advokatfirmaet Hjort
 • Lorentz Stavrum, Lillehammer

valgt som nye medlemmer av Høringsutvalget med tiltredelse 1. januar 2017.

Arild Dyngeland, som har vært leder av Høringsutvalget i mange år, ble varmt takket for sitt utmerkede arbeid.

De avtroppende medlemmer av Høringsutvalget blir invitert til Forsvarergruppens julemiddag i januar.

Navn på Høringsutvalget.

Høringsutvalget endrer navn til lovutvalget for strafferett og straffeprosess.

Det er berammet dialogmøte mellom Forsvarergruppen og Sivilrettsforvaltningen 7. desember 2016.

Fra styret møter Marius Dietrichson, Bendik Falch-Koslung og Kim Gerdts. Medlemmene av Forsvarergruppen er varslet om møtet hvor styret har bedt om innspill.

Marius Dietrichson deltar på vegne av Forsvarergruppen på møtet med Politidirektoratets prosjektgruppe om elektroniske straffesaksbehandling, mandag 5. desember 2016.

MD møter mandag 5. desember 2016 i Oslo tingrett vedrørende hurtigbehandlings-prosjektet.

Det er berammet møte mellom Forsvarergruppen og særorganutvalget 6. desember 2016,
hvor MD, AD og AGA møter. Møtet finner sted på Gardermoen.

Det er fastsatt at Styret får et møte med Gjenopptakelseskommisjonen i februar, nærmere dato er ikke bestemt.

Dette kommer vi tilbake til etter at kommisjonen har fått ny leder. Fra kommisjonen vil formentlig ny og avtroppende leder møte. Det avklares om vi også skal be om at kommisjonens medlemmer bør møte.

Før møtet avholdes, må medlemmene involveres ved at det bes om innspill.

ECBAs konferanse i Praha 21. – 22. april 2016.

Styret bestemte at hele Styret inviteres til å reise til konferansen.

ECBA-konferanse i Oslo 20. og 21. april 2018.

Marius Dietrichson sitter i styret for ECBA (European Criminal Bar Association) og har arbeidet for at ECBA på et tidspunkt legger en sine halvårige konferanser til Oslo. ECBA har besluttet å legge en konferanse, nemlig vår-konferansen 2018, til Oslo.

Forsvarergruppen er sammen med ECBA vertskap for konferansen, som holdes i Oslo. Hotel Bristol er reservert og det samme er Gamle Festsal på UiO. BH forsøker å få et egnet sted for mottagelse fredag kveld den 20. april samt sted for lunsj og middag lørdag.

Styret vil også sende en foreløpig orientering om konferansen til Justisdepartementet, da det er vanlig at landets justisminister åpner de konferanser som ECBA arrangerer.

Økonomien i Forsvarergruppen.

Budsjettet gikk i underskudd i 2015, og det er stipulert med et underskudd i

2016.  Regnskapet for 2016 foreligger ikke enda. 

For 2017 regner vi med å gå med overskudd, i og med at det nå er blitt mange flere medlemmer.

E-post fra Ingunn Tøllefsen om statsbudsjett og offerpolitikk. 

Styret tar dette til etterretning.

Forsvarergruppen på Facebook.

Det ble diskutert om Forsvarergruppen burde etablere egen Facebook-side. Det var flere motforestillinger bla knyttet til «redaktør-ansvaret» mht publiserte innlegg fra lesere. Styret besluttet derfor, i første omgang, ikke å etablere slik side nå.

Utredningen fra straffeprosessutvalget

Denne ble ikke behandlet. Egen gruppe må her nedsettes når denne kommer på høring.

Kurs i elektronisk saksbehandling

Forsvarergruppen har tidligere besluttet at vi bør arrangere et kurs for sine medlemmer. Styret besluttet å komme tilbake til dette til etter at Marius Dietrichson har vært i møte med Politidirektoratets prosjekt om det samme 05.12.2016

Det er kommet henvendelse til Advokatforeningen fra Oslo fengsel med underretning om funn av visittkort til advokater hos noen innsatte.

Ingen vedtak.

Revisjon av forsvareretiske regler.

Prosjektet ble lansert av Marius Dietrichson i årstalen på Forsvarergruppens høstseminar 22. oktober 2016, og har også av Forsvarergruppen vært omtalt i Advokatforeningens hovedstyremøter.

Utvalget består av MD, AD, AGA og MJS.

MD orienterte om prosjektet så langt.

Aurora følger opp som prosjektets sekretær.

Det ble fra Styrets side uttrykt et ønske om noe mer tilgjengelig tilgang til Forsvarergruppen på Advokatforeningens nettside.

Forsvarergruppens seminar på Sundvolden 2017 er 20. – 22 oktober.

Vi ser nærmere på detaljer omkring seminaret på neste møte. BH sender e-post til medlemmene før jul og ber om at man holder av datoer allerede nå og minner også om at Forsvarergruppen er 40 år i 2017.

Under eventuelt orienterte ML om sin deltagelse på konferanse om Ungdomsoppfølgning – og Styret fant at temaet kan være egnet som et av våre punkter på Sundvolden.

Neste styremøte er fastsatt til onsdag 25. januar 2017 kl. 16:30.

Deretter har Styret julemiddag for styrets medlemmer, avtroppende

medlemmer, også fra Høringsutvalget. Høringsutvalgets nye leder inviteres,

 

 

Oslo, 2. desember 2016

FOR STYRET I FORSVARERGRUPPEN

 

 

Berit Holm