Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Referat fra styremøter

Referat fra styremøte 11.juni 2019

Forsvarergruppen hadde møte i Oslo den 11. juni 2019.

Emne: Styremøte i forsvarergruppen.
Dato: 11.juni 2019. 

Deltakere: 
Marius O. Dietrichson
Anne Kroken
Arne Gunnar Aas
Kim Gerdts
Cecilie Nakstad
Bendik Falch-Koslung
Marit Lomundal Sasther
Flalvard Helle                      Fleringsutvalgets leder
Didrik Beck Rodarte           Advokatforeningens representant
Martin K. Nielsen               Advokatforeningens sekretariat

Kopi: Mette-Julie Sundby

Sted: Oslo den 11.juni 2019
Referent: Berit Holm
Dok.nr. 4/2019

 

1. Referat fra forrige styremøte, 24. april 2019.
Godkjent.

2. Orienteringssaker

a) Manglende praktisering av retten til forsvarer under avhør.
Avventer fremdeles svar fra Riksadvokaten. DBR sender en påminnelse.

b)Status - Norges manglende ratifikasjon av EMK protokoll nr. 16.
Midlertidig svar fra departementet mottatt. Departementet har varslet at vi antakelig far et svar på sensommeren.

c) Avgjørelse fra Diskrimineringsnemnda.
Forsvarergruppen har mottatt avgjørelse fra Diskrimineringsnemnda i forbindelse med innklaget sak vedrørende metalldetektor og kontroll av advokater ved Ullersmo fengsel. Avgjørelsen ble avsagt under dissens men med et flertall i Forsvarergruppens disfavør. Flertallet kom til at Kriminalomsorgsdirektoratets praksis for sikkerhetskontroll ikke var diskriminerende.

Styret tok avgjørelsen til etterretning.

d) Ny tilsynsordning for kriminalomsorgen.
Henvendelse er sendt til Jan-Erik Sandlie (KDI). Styret avventer fremdeles svar.

e) E-post fra medlem ad dokumenter og Halden fengsel.

Et medlem hadde en klient i Maiden fengsel som ble fratatt forberedelsesdokumenter til ankeforhandling. Styret tok opp saken med Halden fengsel. Styret har mottatt svar fra Halden fengsel som sterkt beklager at dette har skjedd, og skriver bl.a. i sitt svar:

«Dette er ikke rutine i Halden fengsel, og det er sterkt beklagelig at dette har skjedd. Alle innsatte skal selvsagt ha tillatelse til a ha papirer på cellen slik at de kan forberede seg til ankeforhandling (...) Halden fengsel har rutine på at innsatte skal kunne ha sakspapirer på cellen under innlåsing, slik at de kan gå gjennom disse. Det har i dette tilfellet ikke blitt fulgt».

Styret er fornøyd med svaret og tar det til orientering. Svaret er også videreformidlet til medlemmet.

f) Bør det opprettes et sentralt skade- eller dødsregister for innsatte i norske fengsler?

DBR har sendt en henvendelse til Yngve Hammerlin. Hammerlin har svart og bedt om et møte med MOD. MOD tar kontakt med Hammerlin for a fa til et mote.

Styret besluttet videre å ta opp dette spørsmålet ved neste rapportering til FNs torturkomite (CAT) eller Europarådets torturovervåkningskomite (CRT).

g) Kontaktforbud med elektronisk kontroll - nytt rundskriv fra Riksadvokaten.
Tatt til orientering.

h) Møte med departementet om mulige endringer i stykkprisforskriften og salærforskriften i forbindelse med innføring av ankesiling i seksårssaker.
MOD orienterte. Det forventes at departementet vil utvide satsene i forbindelse med nødvendig arbeid knyttet til ankestøtte. Saken følges opp.

i) Automatisk varsel fra politiet til forsvarer når en sak henlegges.
Henvendelse er sendt til politidirektoratet, og svar avventes.

j)Sikkerhet til forsvarer i kjellerarresten i tinghuset.
Henvendelse er sendt til Politidirektoratet og det er bedt om et møte med dem om sikkerheten til forsvarere i arresten. Politidirektoratet bar svart at de ønsker svar på om henvendelsen gjelder sikkerheten i politiarrest generelt eller kun i Oslo tinghus. Videre ønsker Politidirektoratet nærmere informasjon om den aktuelle hendelsen som foranlediger Forsvarergruppens henvendelse.

Det har kommet dom i saken i etterkant av hendelsen. MOD sender denne til DBR. DBR sender dommen til Politidirektoratet og svarer at problemstillingen gjelder politiarrest generelt, ikke politiarresten i Oslo tinghus spesielt.

k)Skandinavisk isolasjonsnettverks brosjyre til fanger som er isolert.
MLS orienterte:
Skandinavisk isolasjonsnettverk jobber for økt kunnskap og et kritisk fokus på den omfattende bruken av isolasjon i skandinaviske fengsler og skader som oppstår. Isolasjonsnettverket har laget brosjyrer til isolerte fanger, og tilhørende isolasjonsskriv til advokater, pårørende og ansatte. Materialet inneholder informasjon om skadevirkninger, samt om hvordan den enkelte fange og advokat både kan begrense og forholde seg til reaksjoner på isolasjon. Materialet publiseres elektronisk på nettverkets nettsider 20.06.2019, og kan fritt printes, kopieres og distribueres. Trykte eksemplarer blir tilgjengelige for gratis utsendelse hos Advokatforeningen fra høsten 2019. Se nettsiden: www.isolation.network

MLS tar opp dette under åpen talerstol på Sundvolden.

3. Sundvolden 2019.

4. Henvendelse til Riksadvokaten vedrorende forsvarers adgang til straffesaksdokumenter. Innspill fra medlemmene om klausulering.
Styret har bedt medlemmene om innspill og eksempler på tilfeller der enten siktede eller forsvareren selv ikke har fatt innsyn i sakens dokumenter. Styret har mottatt flere henvendelser.

DBR sender en ny henvendelse til Riksadvokatembetet ved Terje Nybøe, der det vises til tidligere korrespondanse og til arbeidet med revidering av retningslinjer for forsvarere. I henvendelsen bes det om et møte for a diskutere problemstillingen ytterligere, bade klausulering overfor siktede og klausulering overfor forsvarer. Ett av eksemplene styret bar mottatt vedlegges henvendelsen. Eksempelet er en e-postkorrespondanse mellom en forsvarer og en politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt, som styrer mener er illustrerende.

Budskapet i møtet blir blant annet å kommunisere at dersom ikke praksisen med klausulering endres, tvinges forsvarerne til å be retten gjennomgå dokumentene i alle saker. Dette var også en side til siktedes forklaring, se de nye reglene om retningslinjer for forsvarere (nektes forsvarer innsyn, bor ikke siktede, som en hovedregel, avgi forklaring).

5. Oppnevnelse av styremedlem til ECBA.
Arild Dyngeland trekker seg som Forsvarergruppens representant i ECBA-styret. Styret må derfor se etter en ny representant. Aktuelle kandidater ble diskutert. FG gjør en forespørsel til disse i samråd med Arild.

6. Innspill til debattmøte for jurister og etterforskere.
DBR oppsummerer styrets innspill og sender dette til MJS, som videreformidler til vedkommende advokat som skal delta åa debattmøtet.

7. Henvendelse om tingrett som ikke vil bruke videolink.
MOD ringer medlemmet som ønsket saken behandlet.

8. Spørsmål om sending av fødselsdato og initialer over e-post.
MLS og DBR følger opp.

9. Moderat spesialisering i Oslo tingrett.
Saken utgår.

10. System for kontroll av salæroppgave i domstolene.
MKN orienterte. Departementet bar bestilt to evalueringsrapporter, av bistandsadvokatordningen og stykkprisene. I forbindelse med arbeidet med rapporten, bar dommerne svart at de bruker mye tid pa a vurdere advokaters salæroppgaver og at det er en innsparingsmulighet her, ved at denne oppgaven flyttes vekk fra domstolen. Spørsmålet er hva som er alternativet. Styret mener at det er en dårlig ide a flytte dette ansvaret til noen and re, som antakelig kjenner sakene dårligere. Med Aktorportalen bar salæroppgaver blitt mer ensformet, noe som gjør dommernes arbeid enklere. Videre kan dommerne delegere de enklere salæroppgavene til sitt sekretariat. Det er etter styrets mening ikke behov for en endring ut over det. FGs syn meldes videre inn via Martin.

11. Henvendelse fra kontaktutvalgsleder ved Halden fengsel
Saken gjelder klage på forsøk på innføring av ulovlig praksis ved Halden fengsel.
Anstalten har besluttet at alle innsatte i forbindelse med medisinutdeling skal åpne munnen for besiktigelse. Det er kommet brev fra kontaktutvalgsleder til Advokatforeningen som påpeker at undersøkelser ved alle kroppens hulrom skal gjøres av helsepersonell. MLS følger opp.

12. Festskrift til Tor-Aksel Busch - tabula gratulatoria
Forsvarergruppen oppføres i tabula gratulatoria.

DBR sender e-post til Forsvarergruppens medlemmer om muligheten for å fa sitt navn oppført i tabula gratulatoria.

13. Presentasjon av kritisk studie av ungdomsenhetene I Norge
MOD orienterte. DBR svarer og ber om en presentasjon/redegjørelse for KRUS’ hovedfunn. CN, MLS og AK ønsker a delta.

14. Eventuelt:
MOD orienterte om at de nye retningslinjene for forsvarere ble vedtatt på Advokatforeningens representantskap 23. mai. Retningslinjene er publisert på Advokatforeningens nettsider:

https://www.advokatforeninqen.no/advokatetikk/qod-advokatskikk/retninqslinier-for-forsvarere/

De nye retningslinjene vedlegges dette referat.

Neste styremøte:
Torsdag 22. august 2019 kl. 17.00.
Påfølgende sommermiddag på solsiden. Lovutvalget blir invitert.

 

                                                             Oslo, 14. juni 2019
                                             FOR STYRET I FORSVARERGRUPPEN
                                                                Berit Holm
                                                                sekretær