Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Referat fra styremøter

Referat fra styremøte 11.oktober 2018

Forsvarergruppen hadde møte i Oslo den 11.oktober 2018

Emne: Styremøte i Forsvarergruppen
Møtedato: 11. oktober 2018


Deltakere:
Marius O. Dietrichson
Anne Kroken
Arne Gunnar Aas
Kim Gerdts
Mette-Julie Sundby
Marit Lomundal Sæther
Cecilie Nakstad
Halvard Helle - Høringsutvalgets representant
Kristina Davidsen - Advokatforeningen, for Didrik Beck

Kopi: Bendik Falch-Koslung

Sted: Oslo, den 15. oktober 2018
Referent: Berit Holm
Dok. nr. 7/2018

Styret var tilsendt agenda forutfor styremøtet

1. Referat fra forrige møte, 23. august.
Godkjent.

2. Orienteringssaker
a) Status henvendelse til Riksadvokaten vedrørende forsvarers adgang til straffesaksdokumenter.
Styret er ikke tilfreds med svaret som er kommet fra Statsadvokaten. Styret retter en ny henvendelse direkte til Riksadvokaten v/ AGA og ber om svar fra ham.

b) Vendepunktmodellen.
MOD deltok på et møte vedrørende vendepunktmodellen. Det er et opplegg for innsatte som kommer ut fra soning i fengsel, men ikke fra varetekt. MOD har informert om at Forsvarergruppen gjerne videreformidler informasjon til sine medlemmer så snart opplegget er klart.

3. Høstseminaret.

4. Nye retningslinjer for forsvarere – prosess.
Utkast til nye retningslinjer ble ferdigstilt 11. oktober 2018 og blir sendt ut på høring til medlemmene i forkant av Sundvolden-seminaret. Deretter skal arbeidsgruppen ha et nytt møte for å ferdigstille utkastet og oversende dette til Advokatforeningen for behandling av hovedstyret med sikte på vedtakelse på representantskapet 2019.

5. Minihøring- rettssaler for papirløse rettsmøter – (anbefaling fra delprosjektet Digitale arbeidsmøter).
Det var ingen bemerkninger til dette, bortsett fra at reglene er klare og at siktedes ønsker skal etterkommes.

6. Workshop – fremtidens rettssaler.
Forsvarergruppen har behandlet dette tidligere og har ingen bemerkninger.

7. Henvendelse om Oslo-politiets praksis vedrørende oversendelse av saker til faste forsvarere.
MOD vil ta dette opp i samarbeidsmøtet i Oslo tingrett og kommer tilbake til saken.

8. Møtet med Amnesty om rettsapparatets håndtering av voldtekt i nordiske land.
MOD deltok på møtet med Amnesty.

9. Svar fra Ringerike fengsel vedrørende besøk til klienter som sitter på restriksjoner.
Forsvarergruppen har fått brev fra fengselet som gir uttrykk for at den «nye» praksisen beror på en misforståelse, og at riktig praksis nå er presisert internt. Forsvarergruppen opplever dette som en innrømmelse av at foregående praksis var uriktig, og at dette vil bli rettet opp for fremtiden.

10. Eventuelt
Forsvarergruppen har mottatt en henvendelse fra en kvinnelig advokatfullmektig som har hatt en svært ubehagelig opplevelse på Ullersmo fengsel, idet hun ble bedt om å ta av seg undertøyet bak et skjermbrett, idet spilene i BH-en gav utslag. Forsvarergruppen ønsker å se nærmere på dette og sender en klage til Likestillingsombudet v/MLS, dersom den kvinnelige advokatfullmektigen ønsker dette.

MLS tok opp at mange ikke har mottatt Norsk Gallup sin spørreundersøkelse om stykkpris. DB undersøker dette med Martin fra Advokatforeningens sekretariat.

MJS møter som Forsvarergruppens representant ved aktørmøte hos Borgarting lagmannsrett om behandling av store straffesaker mandag 15. oktober 2018 kl. 13:00.

Oslo, den 15. oktober 2018
FOR STYRET I FORSVARERGRUPPEN

Berit Holm
sekretær