Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Referat fra styremøter

Referat fra styremøte 12. oktober 2017

Forsvarergruppen holdt møte i Oslo 12. oktober 2017

Disse var tilstede på møtet:

  • Marius O. Dietrichson
  • Kim Gerdts
  • Arne Gunnar Aas
  • Marijana Lozic
  • Mette-Julie Sundby
  • Bendik Falch-Koslung
  • Halvard Helle                 - Lovutvalget
  • Aurora Geelmuyden      - Advokatforeningen

Styret i Forsvarergruppen avholdt møte torsdag 12. oktober 2017 kl. 17:00. Agenda for møtet var utsendt på forhånd.

1.     Referat

fra styremøtet 7. september godtatt.

2. Orienteringssaker

Det var møte i Oslo tingrett 26. september 2017 om evaluering av sikkerhetskontrollen.

AG deltok på vegne av forsvarergruppen og fremmet der våre synspunkter. Tingretten meddelte at ingen nå har unntak fra kontrollen. Forsvarergruppen følger opp arbeidet knyttet til evaluering av sikkerhetskontrollen.

ECBA hadde sin høstkonferanse på Palma de Mallorca 6. – 7. oktober 2017, hvor to fra Forsvarergruppens styre var deltagere, nemlig Kim Gerdts og Anne Kroken. I tillegg var Arild Dyngeland tilstede.  Arild Dyngeland er av Marius Dietrichson foreslått å skulle overta Marius Dietrichsons plass i styret i ECBA. Vårens konferanse er i Oslo, og det blir gitt en kort orientering om dette på Sundvolden.

3.     Høstseminaret

4.     Henvendelse fra JURK

Forsvarergruppen har mottatt henvendelse fra JURK om støtte i forbindelse med at KDI har gitt uttrykk for at de ordinære regler om gjennomføring av kontroll overfor innsatte gjelder for rettshjelper som ikke er advokat.  AG besvarer henvendelsen og meddeler at Forsvarergruppen dessverre ikke kan bidra med den støtten som er etterspurt. 

5.     Eventuelt.

Politiet har nå begynt å sende straffesaksdokumenter elektronisk via Altinn. Det ble opplyst om at politiet har ryddet opp i sine forsendelser slik at det skal bli lett å forstå hvilken sak oversendelsene i Altinn er knyttet til.

Styret hadde i forbindelse med styremøtet besøk av Advokatforeningens politiske rådgiver,

Marin Kaasgaard Nielsen, som orienterte Styret om Advokatforeningens arbeid i forbindelse med salærsatsene. Martin Kaasgaard Nielsen kommer også til Sundvolden og vil gi en kort orientering om arbeidet med salærene til medlemmene. 

Neste styremøte: Torsdag 30. november 2017 kl. 17:00.

Oslo, den 18. oktober 2018
FOR STYRET I FORSVARERGRUPPEN
Berit Holm (sign)
Sekretær