Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Referat fra styremøter

Referat fra styremøte 13. mars 2017

Forsvarergruppen hadde møte i Oslo 13. mars 2017

Tilstede på møte var: 

 • Marius O. Dietrichson
 • Anne Kroken
 • Marijana Lozic
 • Mette-Julie Sundby
 • Kim Gerdts
 • Arne Gunnar Aas
 • Bendik Falch-Koslung
 1. Referat fra siste styremøte

Det var ingen bemerkninger til referatet.

 1. Orienteringssaker:

a)    FG hadde møte med Gjenopptakelseskommisjonen 7. februar 2017. Der møtte både avtroppende leder og den nye leder. Styret fikk en god dialog og er godt fornøyd med møtet.

b)    Overgangsregler for halvert reisefravær.

Departementet stiller seg bak Oslo tingrett og Forsvarergruppens forståelse av overgangsregler, noe som er omtalt i tidligere referat. Medlemmene er orientert.

c)    Salærgruppen i Oslo tingrett

FG har hatt møte med Salærgruppen i Oslo tingrett om hvordan denne ordningen skal gjennomføres.  Salærgruppen skal gi anbefalinger til dommere i salæravregninger som skiller seg ut.  Det hele er tonet ned fra det man først trodde.  Det ble fra Oslo tingretts side lovet at den advokat salæravregningen gjelder, skal varsles. 

d)    Fakturering varetekt

FG har tidligere sendt brev til DA om hvordan varetektavregninger er å forstå – siden det er ulik praksis i landet. Det er sendt et nytt brev til DA, denne gang med kopi til Advokatforeningens representanter i styret i DA, for å etterspørre svar.

 1. Henvendelse fra For Fangers pårørende

FG har mottatt en henvendelse fra FFP hvor det tilbys støtte og rådgivning til pårørende i en vanskelig periode. FFP ønsker å formidle sin virksomhet ut til forsvarere som igjen kan gi informasjon om deres virksomhet til sine klienters pårørende om at det er hjelp å få.

Informasjon om FFP finnes på www.ffp.no.

 1. Revisjon av forsvareretiske regler.

Dette er noe som er under arbeid.  FG ser på dette som et svært viktig arbeid, men det må allikevel holdes på et gjennomførbart nivå. FG har videre anmodet Anders Brosveet, Advokatforeningens medlem i Criminal Law Committee i CCBE, om å vurdere å fremme forslag om at det tas initiativ for å få utarbeidet felles forsvareretiske regler i Europa. AG tar kontakt med CCBE og hører om de kjenner til nasjonale forsvareretiske regler i Europa.

 1. Tilsynsrådet.

Det er sendt en henvendelse fra Tilsynsrådet til DA vedrørende advokatfullmektiger som opptrer som forsvarere.  FG ber Advokatforeningen ved sekretariatet om å besvare henvendelsen.  For øvrig legges til at Forsvarergruppen ikke deler Tilsynsrådets syn, og ser ingen problemer knyttet til bruk av forskjellige oppnevningshjemler.

 1. Tilrettelagte avhør.

Forsvarergruppen har tidligere rettet en henvendelse til Riksadvokaten om tilrettelagte avhør. FG har ikke mottatt noen høring eller svar på brevet. FG er av den oppfatning at innvendingene man har hatt mot ordningen rettes opp i straffeprosesslovutvalgets lovutkast (NOU 2016:24) og tar derfor ikke ytterligere kontakt.

 1. Høstseminaret 2017.
 1. MD’s plass i ECBA Advisory Board

MD vurderte av kapasitetsgrunner å trekke seg, og orienterte at Arild Dyngeland var den rette mann til å overta hans plass der, men at dette var opp til ECBA.

 1. ECBA – våre 2018

BH redegjorde for hva som var ordnet i forbindelse med at ECBA holder sin konferanse i Oslo i april 2018.

-       Grand Hotel  - hotellrom er reservert og kontrakt er undertegnet

-       Gamle Logen – mottagelse fredag ettermiddag – kontrakt undertegnet

-       Gamle Festsal – konferanse lørdag morgen – kontrakt undertegnet

-       Grand Cafe – lunsj lørdag – kontrakt undertegnet

-       Hotel Bristol – middag lørdag kveld – kontrakt undertegnet

Om det skal arrangeres sightseeing – kommer vi tilbake til dette.

Det vil ellers bli gitt fyldig informasjon om ECBAs konferanse på Forsvarergruppens høstseminar.

10. Forsvarergruppen på Facebook.

MD foreslo at Forsvarergruppen skal få en egen gruppe på Facebook.  Det ble diskutert fordeler og ulemper, og AG er derfor bedt om å gjøre nærmere undesøkelser og så kommer vi tilbake til forslaget.

11. Neste styremøte.

Neste styremøte er berammet til:

Torsdag 27. april 2017 kl. 16:30 – samme sted.

Onsdag 7. juni 2017 kl. 16:30 – samme sted.

 

Oslo, den 14. mars 2017

FOR STYRET I FORSVARERGRUPPEN  

Berit Holm