Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Referat fra styremøter

Referat fra styremøte 25. februar 2020

Forsvarergruppen hadde styremøte i Oslo den 25. februar 2020

Emne: Styremøte i forsvarergruppen
Dato: 25. februar 2020

Deltakerer: 
Marius O. Dietrichson
Anne Kroken
Kim Gerdts
Marit Lomundal Sæther
Cecilie Nakstad
Halvard Helle -Høringsutvalgets representant
Armin Khoshnewiszadeh - Advokatofreningens representant 
Didirk Beck Rodarte - Advokatforeningens utgående representant 

Kopi: Bendik Falch-Koslung
         Espen Wangberg

Sted: Oslo, 25. februar 2020
Referent: Berit Holm
Dok.nr. 2/2020

Styret var tilsendt agenda på forhånd.

1. Referat fra forrige styremøte, 16. januar
Godkjent.

2. Orienteringssaker

 a) Straffesaksforsendelser i Altinn
Politidirektoratet utarbeider et informasjonsskriv om mottaksregisteret slik det fungerer i dag. Vi venter på utkastet.

b) Konstituerende møte i Yngre forsvarere
Styret til Forsvarergruppen tok til orientering referatet fra det konstituerende møte i Yngre forsvarere og er positivet til initiativet. Styret besluttet å oppta Yngre forsvarere som en undergruppe (fast utvalg) under Forsvarergruppen.

c)Automatisk varsel fra politiet til forsvarer når en sak henlegges
Det er purret flere ganger. Vi venter fremdeles på svar.

 3. Sundvolden 2020

 4. Forsvarergruppens kandidat til Advokatforeningens hovedstyre
Cecilie Nakstad er nominert til å være Forsvarergruppens representant i Advokatforeningens hovedstyre.

 5. Oppnevnelser til Lovutvalget for strafferett og straffeprosess
Følgende personer ble oppnevnt:

  1. Berit Reiss-Andersen
  2. Bernt Heiberg
  3. Rohnny M. Andersen
  4. Stian Mæland
  5. Simen Skjønsberg

6. Forespørsel om utsendelse av informasjon til Forsvarergruppens medlemmer om avdekking av uriktige domfellelser i saker om overtredelse av gammel straffelov §§ 166 og 182 og om brudd på innreiseforbud
Styret besluttet å sende ut informasjon til Forsvarergruppens medlemmer. Didrik og Armin lager nettsak og utkast til e-post til Forsvarergruppens medlemmer.

7. Henvendelse om oppsigelse av fast forsvarer (her anonymisert)
Styret besluttet å ikke engasjere seg i saken.

8. Henvendelse fra Geir Knudsen fra Bastøy fengsel
Geir Knudsens betenkning om elektronisk kommunikasjon for innsatte i norske fengsler tas til etterretning.

 9. Henvendelse fra Justisdepartementet
Styret var positive til å delta på møtet med svenske myndigheter i forbindelse med deres lovarbeid. Det ble besluttet å spørre Bendik og Espen om en av de kan stille.

10. Årlig møte med Riksadvokaten 2. mars 2020.
Styret i Forsvarergruppen skal ha et møte med Riksadvokaten 2. mars 2020. Fra styret deltar Marius og Cecilie på møtet. Armin har utarbeidet saksdokumenter til møtet, og Marius og Cecilie fikk disse overlevert.

11. Eventuelt

 1) Besøk fra University of Minnesota
Marius tar imot besøkende fra University of Minnesota 10. mars kl. 16 i sine kontorer. Delegasjonen består av juss-studenter og en professor som er på studietur i Norge for å lære om det norske strafferettssystemet.

2) Svensk lovforslag om varetektsfengsling
Det er i Sverige foreslått å ha en makstid for varetektsfengsling. Det er enighet om at Forsvarergruppen burde mene det samme og at Merete Smith kan uttale seg om dette.

3) Salæraksjon
Utsettes til neste møte.

4) Rogstad-saken
Styret diskuterte mediedekningen av Rogstad-saken og styreleders håndtering. Styret mener at saken ble riktig håndtert av styreleder. Kim Gerdts tok dissens idet han mente at styreleders håndtering var uheldig.

Neste styremøte:
Tirsdag 24. mars 2020 kl. 17:00

                                               Oslo, 25. februar 2020
                                 FOR STYRET I FORSVARERGRUPPEN
                                                       Berit Holm
                                                        sekretær