Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Referat fra styremøter

Referat fra styremøte 16. januar 2020

Forsvarergruppen hadde styremøte i Oslo den 16. januar 2020

Emne: Styremøte i forsvarergruppen
Dato: 16. januar 2020

Deltakerer: 
Marius O. Dietrichson
Espen Wangberg
Bendik Falch-Koslung
Marit Lomundal Sæther
Cecilie Nakstad
Halvard Helle - Høringsutvalgets representant
Didrik Beck Rodarte - Advokatforeningens representant 

Kopi: Kim Gerdts
         Anne Kroken

Sted: Oslo, 16.januar 2020
Referent: Berit holm
Dok.nr. 7/2019

Styret var tilsendt agenda på forhånd.

1. Referat fra forrige styremøte 20. november 2019.
Ingen merknader ble fremmet. Godkjent.

2. Orienteringssaker
a) Automatisk varsel fra politiet til forsvarer når en sak henlegges.
Det er purret flere ganger, og vi venter fremdeles på svar.

b) Svar på henvendelse til departementet om ratifikasjon av EMK tilleggsprotokoll 16.
Forsvarergruppens forespørsel om ikke tilleggsprotollen burde signeres, er nå besvart. Departementet har svart at ratifikasjon nå ikke vil skje. Det er derfor besluttet at spørsmålet om ratifikasjon av tilleggsprotokoll 16 til EMK ikke skal sendes på høring. Begrunnelsen er at Norge ønsker å se hvordan ordningen med rådgivende uttalelser fra EMD fungerer i praksis.  

c) Opprettelse av utvalg for unge/ferske forsvarere
På Forsvarergruppens høstseminar 2019 ble det tatt initiativ til å etablere et forum for unge/ferske forsvarsadvokater. DBR orienterte om at det har blitt avholdt to møter for å diskutere struktur. På det siste av disse to møtene, 7. januar, ble det nedsatt en komité som skal legge frem et forslag til struktur, basert på innspillene på de to møtene.

Styret i Forsvarergruppen er positive til initiativet, og positive til at de unge forsvarsadvokatene organiserer seg som en del av Forsvarergruppen, dersom de ønsker det. Styret er positive til at de unge forsvarerne kan ha en observatør i Forsvarergruppens styre.

 3. Sundvolden 2020
Sundvolden-seminaret finner sted 23.–25. oktober 2020. Styret har etter forutgående undersøkelser av alternative lokaler, besluttet at den beste løsningen fortsatt er å legge seminaret til Sundvolden. Skjema for påmelding sendes ut i første halvdel av mars, men påmelding kan tas imot tidligere til: bho.forsvarergruppen@advokatforeningen.no

Invitasjonen som ble sendt ut til landets faste forsvarere har vært vellykket, i den forstand at MOD og BH har fått flere henvendelser og påmeldinger. Imidlertid kunne DBR orientere om at mange ikke har lest e-posten (dette er mulig å se i Advokatforeningens utsendelsessystem). Styret ble enige om at DBR etter hvert sender ut en ny invitasjon til de faste forsvarerne som ikke har lest den første invitasjonen.

 4.Entledigelse av Mette-Julie Sundby
Mette-Julie Sundby entlediges som medlem av styret. Grunnen er at hun skal begynne som dommerfullmektig i Nedre Romerike tingrett. 

5. Ankesiling – henvendelse fra Forsvarergruppen til lagmannsretten.
Styret slutter seg til Anders Brosveets betraktninger om dette spørsmålet. Saken følges opp ved at MOD tar opp dette i kontaktmøte med lagmannsretten og i det årlige møtet med Riksadvokaten 2. mars 2020.

6. Økonomisk kompensasjon for advokater som er «bakvakt» for faste forsvarere. 
Forsvarergruppen har mottatt en henvendelse fra advokater som er såkalt bakvakt for stedets faste forsvarere i de tilfeller hvor den faste forsvarer selv ikke kan møte.  I henvendelsen argumenteres det for at bakvaktene burde blitt godtgjøres også i de tilfellene det ikke blir noen saker. Forsvarergruppen mener at man ikke kan ta betaling for å være bakvakt for de faste forsvarerne. Det må anses som en fordel å få være bakvakt for de faste forsvarerne, særlig med tanke på ambisjoner om selv å bli fast forsvarer i fremtiden. Hvis det blir en sak hvor vedkommende møter, får man betaling for dette.

7. Årlig møte med Riksadvokaten 2. mars 2020.
Styret i Forsvarergruppen skal ha et møte med Riksadvokaten 2. mars 2020, hvor følgende temaer er på agendaen:

  1. Klausulering
  2. Henvendelse om at politiet i Østfold lytter til advokatsamtaler og skriver egenrapport.
  3. Personundersøkelse narkotikaprogram med domstolskontroll.
  4. Tiltak mot køen utenfor Oslo tingrett.
  5. Endringer i straffeprosessloven vedrørende ankesiling.

Fra styret deltar MOD og CN på møtet. DBR sender kalenderinnkalling.

8. Eventuelt

8.1. Prosess for nye oppnevninger til Lovutvalget for strafferett og straffeprosess
Styret skal oppnevne nye medlemmer til Lovutvalget for strafferett og straffeprosess på neste styremøte, 25. februar. Det er tre personer hvis periode går ut og som har takket nei til re-oppnevning; Inger Marie Sunde, Thomas Horn og René Ibsen.

Styret ønsker å oppnevne tre-fire nye medlemmer (altså muligens en utvidelse). DBR sender ut en utlysning til Forsvarergruppens medlemmer. I utlysningen bør det understrekes at blant de tre-fire er det ønskelig med én person med særlig kompetanse om menneskerettigheter.

Neste styremøte:
Torsdag 25. februar 2020 kl. 17:00

                                                     Oslo, 17. januar 2020
                                      FOR STYRET I FORSVARERGRUPPEN
                                                            Berit Holm
                                                             sekretær