Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Referat fra styremøter

Referat fra styremøte 20.mars

Forsvarergruppen hadde møte i Oslo den 20.mars 2019

Emne: Styremøte fra forsvarergruppen
Dato: 20.mars 2019

Deltakere:  
Marius O. Dietrichson
Kim Gerdts
Mette-Julie Sundby
Arne Gunnar Aas
Marit Lomundal Sæther
Halvard Helle                    Leder Høringsutvalget
Didrik Beck Rodarte          Advokatforeningen

Kopi:
Marius O. Dietrichson

Sted: Oslo, den 25.mars 2019 
Referent: Berit Holm
Dok.nr. 1/2019 

Styret var tilsendt agenda én uke før styremøtet.

 1. Referat fra forrige styremøte, 4. februar 2019

Godkjent.

 1. Orienteringssaker
  a) Status henvendelse til Riksadvokaten vedrørende forsvarers adgang til straffesaksdokumenter.

AGA har forfattet utkast til orientering til Forsvarergruppens medlemmer om klausulering. DBR og AGA oppdaterer orienteringen i henhold til innspill fra styret, og sender orienteringen til medlemmene. Det bes om at innspill fra medlemmene sendes til DBR.

     b)Samarbeidsmøte mellom Borgarting lagmannsrett og Oslo krets (utsatt fra forrige møte).

MOD orienterte om samarbeidsmøtet. Referatet fra samarbeidsmøtet vedlegges referatet fra styremøtet.

     c) Manglende praktisering av retten til forsvarer under avhør.

Riksadvokatens brev ble tatt til orientering, og styret avventer Oslo politidistrikts synspunkter. Saken er uavgjort.

    d)Status – Anbefaling samhandling i digitale straffesaker

DBR orienterte om møte mellom aktørene som har utarbeidet anbefalingen. Domstolsadministrasjonen utarbeider utkast til felles nyhetsbrev/nettsak.

    e) Status – Norges manglende ratifikasjon av EMK protokoll nr. 16.

MOD orienterte. Forsvarergruppen har sendt en felles henvendelse til departementet, og spurt om når man kan forvente at regjeringen legger frem en sak for Stortinget med sikte på vurdering av en eventuell ratifikasjon av EMK tilleggsprotokoll nr. 16.

    f) Invitasjon til innspillsmøte om miljøkriminalitet (Forsvarergruppen deltar ikke).

MOD orienterte. Forsvarergruppen deltar ikke på innspillsmøtet.

    g)Reglene for oppnevning av prosessfullmektig i utlendingssaker.

MOD orienterte. Forsvarergruppens tilbakemelding er at det er tilstrekkelig at høringsutvalget for utlendingsrett gir innspill til departementet i denne saken.

     h) Referat fra kontaktutvalgsmøtet 4. mars 2019.

MOD orienterte. Styret diskuterte særlig punkt 2 om moderat spesialisering i Oslo tingrett og punkt 9 om sikkerheten til forsvarere i kjellerarresten i tinghuset og sikkerhet generelt. Det ble diskutert om styret bør sende et brev til, eller be om et møte med, Politidirektoratet. Styret bestemte seg for å avvente foreløpig, og heller sette dette opp som et eget punkt til neste styremøte. 

     i) Advokatforeningens kriminalpolitiske seminar 2019.

DBR orienterte.

 1. Sundvolden 2019

Se eget dokument.

 1. Henvendelse om tingrett som ikke vil bruke videolink (utsatt fra forrige møte).

Utsettes til neste møte.

 1. Hurtigbehandlingsprosjektet i Oslo tingrett (utsatt fra forrige møte).

Bør slike rapporter sendes til medlemmene, eventuelt som et vedlegg til referatet?
Utsettes til neste møte.

 1. Ny tilsynsordning for kriminalomsorgen.

Utsettes til neste møte.

 1. E-post fra Ragnhild Torgersen ad dokumenter og Halden fengsel.

Utsettes til neste møte.

 1. Henvendelse om rutiner for advokaters besøk i Oslo fengsel.

Utsettes til neste møte.

 1. Bør det opprettes et sentralt skade- eller dødsregister for innsatte i norske fengsler?

Utsettes til neste møte.

 1. Spørsmål om sending av fødselsdato og initialer over E-post.

Utsettes til neste møte.

 1. Automatisk varsel fra politiet til forsvarer når en sak henlegges.

Utsettes til neste møte.

 1. Spørsmål om hjelpeintervensjon – fratakelse av forsvareroppdrag.

Styret besluttet å ikke intervenere i denne konkrete saken. DBR gir tilbakemelding til advokaten.

 1. Eventuelt

Ingen saker.

 

Neste styremøte er berammet til:

Onsdag 24. april 2019 kl. 17:00

 

                                           Oslo, 22. mars 2019
                        FOR STYRET I FORSVARERGRUPPEN

                                               Berit Holm
                                                sekretær

Vedlegg:
Referat fra samarbeidsmøte mellom Oslo krets og Borgarting lagmannsrett