Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Referat fra styremøter

Referat fra styremøte 20.november 2019

Forsvarergruppen hadde styremøte i Oslo den 20.november 2019

Emne: Styremøte i Forsvarergruppen 
Dato: 20.november 2019

Deltakere:
Marius O. Dietrichson
Espen Wangberg
Bendik Falch-Koslung
Mette-Julie Sundby
Marit Lomundal Sæther
Cecilie Nakstad
Halvard Helle – Høringsutvalgets representant 
Didrik Beck Rodarte – Advokatforeningens representant

Kopi: Kim Gerdts
         Anne Kroken

Sted: Oslo, 25.novmeber 2019
Referent: Berit holm
Dok.nr. 7/2019

Styret var tilsendt agenda på forhånd.

1.Referat fra forrige styremøte 8. oktober 2019.
Godkjent.

2. Orienteringssaker
a) Automatisk varsel fra politiet til forsvarer når en sak henlegges.
Avventer svar. DBR sender en påminnelse.

 b) ECBA Advisory Committee.
Styret har foreslått at BFK overtar som Forsvarer-gruppens representant i ECBA Advisory Committee. Tilbakemeldingen fra ECBA var at dette ikke lar seg gjøre med supplering på nåværende tidspunkt. Svaret fra ECBA ble tatt til orientering.

 3. Sundvolden 2020
Se eget dokument når det gjelder temaer for neste års høstseminar. DBR sjekker om Innocence Project er interessert i å holde foredrag på høstseminaret.

Styret drøftet om det er hensiktsmessig å avholde seminaret på Gardermoen i stedet for Sundvolden, med tanke på at mange av deltakerne kommer med fly fra andre deler av landet.

Styret diskuterte hvordan man kunne øke oppslutningen om høstseminaret. Styret ble enige om at det rettes en henvendelse fra MOD til alle faste forsvarere i hele landet, der det redegjøres for Forsvarergruppens høstseminar-tradisjon. Videre bør det i henvendelsen gis praktisk informasjon om hvordan man kommer seg til seminaret, samt bes om innspill til temaer.

 4. Faktura for Sundvolden-seminaret 2019
Ingen bemerkninger fra Styret.

5. (Ny) Evaluering av høstseminaret 2019
Generelt mange gode tilbakemeldinger. Enkelte synes det var et litt for omfattende program på lørdagen, og for mange emner. Enkelte foreslo å heller bruke mer tid på hvert tema, gjerne slik at man har flere underbolker på et tema. Et annet innspill gjaldt at det bør settes frem frukt/noe å spise underveis på lørdagen. Ulikt fordypningsnivå mellom sal 1 og sal 2 ble også foreslått innført.

 6. Kurs i European Arrest Warrant.
Dette punktet ble behandlet som en del av punkt 3. Styret var enige om at det bør gis et kurs om EAW på neste høstseminar. BH spør Mary-Anne i ECBA om hun kan hjelpe oss med å finne en egnet person som kan holde foredrag på høstseminaret.

7. Henvendelse om at politiet i Østfold overhørte en advokatsamtale og skrev egenrapport.
Styret besluttet å be om et årlig møte med Riksadvokaten, og at det samles opp ulike problemstillinger og innspill i forkant av disse møtene. Henvendelsen er et eksempel på en problemstilling som samles opp til et slikt møte.

DBR skriver kontakter Riksadvokaten og spør om det lar seg gjøre med et årlig møte med Riksadvokaten for å diskutere aktuelle problemstillinger.

8. Personundersøkelse narkotikaprogram med domstolskontroll.
Styret mener at dette er et spørsmål som bør tas opp på et årlig møte med Riksadvokaten, se punkt 7.

9. Aktørportalen: Rutine ved opprettelse av sak ved oversendelse av begjæringer om oppnevning og politiets oppnevninger.
Forsvarergruppens medlemmer er tidligere underrettet om disse rutinene. MOD har tatt opp med tingretten at det ikke kan være slik at det er forsvarer som skal opprette sak i Aktørportalen ved politiets oppnevning av forsvarer, jf. strpl. § 98 (1) og strpl. § 97 (3) idet det her ikke er tale om «kommunikasjon» mellom advokat og domstol. Tingretten fastholder imidlertid denne rutinen.

10. Eventuelt
a) «NAV-saken».
MOD orienterte om «NAV-saken», og Advokatforeningens oppfølging i denne forbindelse. Forsvarergruppens tilnærming og offentlige syn på dette, ble diskutert. Advokatforeningen er i dialog med Justisdepartementet om oppfølging av NAV-saken. Regjeringen har varslet at de vil igangsette en rekke tiltak, blant annet skal det opprettes en ordning med fri rettshjelp for de som ønsker å klage på vedtakene fra NAV. Advokatforeningen ønsker å bidra til at ordningen blir effektiv og samordnet – både for de som er rammet og for advokatene. Videre arrangeres det et kurs for advokater som etter hvert vil arbeide med disse sakene.

b) Kø i sikkerhetskontrollen i Oslo tinghus.
De lange køene utenfor Oslo tinghus er svært uheldige for forsvarerne og de øvrige aktørene i retten. Det bør tas initiativ for å skaffe aktørene adgangskort. Problemstillingen tas opp på neste kontaktutvalgsmøte i Oslo tingrett. MOD retter en henvendelse til kontaktutvalget for å få satt dette på dagsorden i neste møte, DBR forfatter utkast. Videre bør dette også tas opp på det årlige møtet med Riksadvokaten, se punkt 7.

c) Reduksjon i besøkstider Halden fengsel.
Det er sendt ut et skriv fra Halden fengsel om begrenset besøkstid for advokater, hvor det sies at det vil være begrenset besøkstid for advokater i tidsrommet 10.45-12.15 grunnet bemanningsproblemer. Det oppfordres videre til at besøkene foregår fra mandag til fredag, da pårørende kun har anledning kvelder og helger. DBR retter en henvendelse til Kriminalomsorgsdirektoratet og ber om et møte for å diskutere dette.

d) ECBA vårkonferanse i Roma, 17.-18. april.
Styret reiser til Roma på ECBAs vårkonferanse 17.-19. april 2020. DBR bestiller flybilletter.

Neste styremøte:
Torsdag 16. januar 2020 kl. 17:00, med påfølgende julebord kl. 19:30 på Engebret.

 

                                 Oslo, 21. november 2 019
                          FOR STYRET I FORSVARERGRUPPEN
                                               Berit Holm
                                                 sekretær