Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Referat fra styremøter

Referat fra styremøte 21. april 2020

Forsvarergruppen hadde styremøte over videolink den 21. april 2020

Emne: Styremøte i forsvarergruppen
Dato: 21. april 2020

Deltakere:
Marius O. Dietrichson
Anne Kroken
Marit Lomundal Sæther
Bendik Falch-Koslung
Espen Wangberg
Halvard Helle - leder for høringsutvalget
Armin Khoshnewiszadeh - Advokatforeningens representant

Kopi: Kim Gerdts
         Cecilie Nakstad

Sted: Videolink, 21. april 2020
Referent: Berit Holm
Dok.nr. 3/2020

Styret var tilsendt agenda forutfor styremøtet.

1. Referat fra forrige styremøte, 25. februar 2020
Godkjent.

2. Orienteringssaker

a)Straffesaksforsendelser i Altinn
POD utarbeider et informasjonsskriv om mottaksregisteret slik det fungerer i dag. Avventer svar.

b) Automatisk varsel fra politiet til forsvarer når en sak henlegges
Det er purret flere ganger. Vi avventer fortsatt svar.

c) Aktørkonferanse om saksforberedelse i straffesaker for lagmannsretten
Denne er foreløpig utsatt på ubestemt tid.

d) Referat fra møte mellom Forsvarergruppen og Riksadvokaten.
Styret tok referatet til orientering.

e) Referat fra møte i Yngre forsvarere 11. mars 2020.
Styret tok referatet til orientering.

f) ECBA Roma
Styret har kansellert reisen for sitt vedkommende.

3. Budsjett for Yngre forsvarere
Det oppsatte budsjett på kr. 30.000 ble godkjent.

4. Sundvolden 2020
Sundvolden-seminaret for 2020 ble enstemmig vedtatt kansellert for 2020. Medlemmene får særskilt melding om dette.

5. Korona- nedstengingen av ulike samfunnsfunksjoner
Marius orienterte styret om det hektiske arbeidet som følge av korona-pandemien. Det har vært store omstillinger i domstolene og i fengslene. Situasjonen er svært alvorlig for de siktede og de innsatte. Den har også blitt vanskelig for advokatene.

Forslaget fra Domstoladministrasjonen om å fjerne meddommerne i tingretten og forslaget om å redusere antallet i lagmannsretten, ble drøftet. Forhåpentligvis blir dette forslaget ikke videreført av departementet.

6. Salæraksjonen
Styret stiller seg bak en salæraksjon og vil delta i forberedelsen, men synes at 2020 er et uheldig tidspunkt å fremme slike krav. Styret var enig om å vente med dette.

7. Eventuelt

 a) Sending av straffesaksdokumenter til tiltalte
I forbindelse med korona-pandemien har det kommet spørsmål om oversendelse av straffesaksdokumenter til tiltalte da advokat ofte ikke vil kunne møte klient for gjennomlesning sammen. Styret diskuterte om det var grunnlag for å endre praksis vedørende dette, og konkluderte med at advokatetikken ikke åpner for dette.

b) Domstolsadministrasjonens nasjonale veileder for smittetrygge rettsmøter
Armin orienterte styret om at Advokatforeningen skal sende brev til Domstolsadministrasjonen med innspill vedrørende utarbeidelse av en nasjonal veileder for smittetrygge rettsmøter.

Neste styremøte er ikke avtalt.

 

                                                    Oslo, den 22. april 2020
                                         FOR STYRET I FORSVARERGRUPPEN
                                                              Berit Holm
                                                               sekretær