Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Referat fra styremøter

Referat fra styremøte 22. august 2019

Forsvarergruppen hadde møte i Oslo den 22. august 2019

Emne: Styremøte i forsvarergruppen
Dato: 22. august 2019

Deltakere: 
Marius O. Dietrichson
Arne Gunnar Aas
Kim Gerdts
Cecilie Nakstad
Marit Lomundal Sæther
Bendik Falch-Koslung
Didrik Beck Rodarte              Advokatforeningens representant
Halvard Helle                          Høringsutvalgets leder

Kopi: Anne Kroken 

Sted: Oslo den 22. august 2019
Referent: Berit Holm
Dok.nr: 5/2019

Styret var tilsendt agenda én uke før styremøtet.

 

Agenda:

1. Referat fra forrige styremøte 11. juni 2019.

Godkjent.

2. Orienteringssaker:

a) Manglende praktisering av retten til forsvarer under avhør.
Riksadvokaten har gitt en foreløpig tilbakemelding om at svar på vår henvendelse kan ventes i løpet av september.

b)Sikkerhet til forsvarer i kjellerarresten i tinghuset.
BFK deltok i møte med Politidirektoratet 20. august, på vegne av MOD og styret i Forsvarergruppen. BFK orienterte fra møtet. Henvendelsen vår er tatt på alvor, og politiet vil underrette forsvarer på forhånd om det kommer vanskelige klienter som krever ekstra tilsyn. Det blir ordnet med vakt utenfor arresten, og alarmknappen skal være synlig for både klient og advokat.

c) Ny tilsynsordning for kriminalomsorgen.
Henvendelse er sendt Jan-Erik Sandli (KDI). Vi venter på svar. DBR sender en påminnelse.

d) Automatisk varsel fra politiet til forsvarer når en sak henlegges.
Henvendelse er sendt Politidirektoratet. Vi venter på svar.

e) Henvendelse fra kontaktutvalgsleder ved Ila fengsel.
MSL orienterte. Brevet ble sendt til Kriminalomsorgen region øst. Samtidig har Kriminalomsorgsdirektoratet konkludert i et rundskriv. Saken må følges opp overfor direktoratet i forbindelse med enkeltsaker, da det ikke fremkommer noen begrunnelse i rundskrivet.

3. Sundvolden 2019.
Det blir sendt ut påminnelse om Sundvolden-seminaret 18.-20. oktober 2019.

4. Hvem er på valg på det kommende årsmøtet. Forståelsen av vedtektene.
DBR orienterte om vedtektene og styret ble orientert om hvem som er på valg.

5. Ny henvendelse til Riksadvokaten vedrørende forsvarers adgang til straffesaksdokumenter.
MOD er i dialog med Nybøe om et møte. Samtidig har MOD lovet å være tilstede på Kripos’ nasjonale etterforskningskonferanse.

6. Begjæring av umiddelbar løslatelse av alle varetektsklienter som har mindre enn 2 timers meningsfylt kontakt per døgn.
MOD orienterte. Det ble besluttet å ta opp dette som en egen bolk på Sundvolden.

7. Oppsummering av rettspraksis om de facto isolasjon.
MOD og MLS orienterte. Det ble besluttet at vi forespør Maria Hessen Jacobsen om å inkludere også dette i bolken om isolasjon på Sundvolden, eventuelt at MLS gjør dette sammen med Maria Hessen Jacobsen.

8.Nasjonal etterforskningskonferanse.
MOD orienterte og ba om innspill til temaer han kan ta opp på konferansen.

9. Eventuelt

  • Det ble foreslått at Advokatforeningen/Forsvarergruppen skal involvere seg i sak som Marie Hessen Jacobsen skal ha i Høyesterett om isolasjon, gjennom en amicus curae. Styret vedtok å involvere seg. MOD tar dette opp med Merete Smith.

 

Neste styremøte:

Onsdag 9. oktober 2019 kl. 17.00

 

                                              Oslo, 26. august 2019
                              FOR STYRET I FORSVARERGRUPPEN
                                                    Berit Holm
                                                     sekretær