Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Referat fra styremøter

Referat fra styremøte 24. april 2019

Forsvarergruppen hadde møte i Oslo den 24.april 2019.

Emne: Styremøte i forsvarergruppen
Dato: 24.april 2019

Deltakere: 
Marius O. Dietrichson
Kim Gerdts
Mette-Julie Sundby
Marit Lomundal Sæther
Anne Kroken
Bendik Falch-Koslung
Cecilie Nakstad
Halvard Helle                    Leder Høringsutvalget
Didrik Beck Rodarte          Advokatforeningen

Kopi: Arne Gunnar Aas
Sted: Oslo, den 24. april 2019
Referent: Berit Holm
Dok.nr. 3/2019

Styret var tilsendt agenda én uke før styremøtet.

Agenda:

 1. Referat fra forrige styremøte, 20. mars 2019

Godkjent.

 1. Orienteringssaker
  a. Status henvendelse til Riksadvokaten vedrørende forsvarers adgang til straffesaksdokumenter.

Vi venter fremdeles på svar.

        b. Innspill fra medlemmene om klausulering.

Styret har mottatt innspill fra medlemmer, men etterspør flere innspill. DBR sender en påminnelse til medlemmene og ber om flere svar.

     c. Manglende praktisering av retten til forsvarer under avhør.

Vi venter fremdeles på Oslo politidistrikts synspunkter på vårt brev til Riksadvokaten.

     d. Status - Norges manglende ratifikasjon av EMK protokoll nr. 16.

MOD orienterte. Forsvarergruppen har sendt en henvendelse til departementet, og spurt om når man kan forvente at regjeringen legger frem en sak for Stortinget med sikte på vurdering av en eventuell ratifikasjon av EMK tilleggsprotokoll nr. 16. Vi venter fremdeles på svar. DBR sender en påminnelse til departementet.

 1. Sundvolden 2019

Se eget dokument.

 1. Henvendelse om tingrett som ikke vil bruke videolink.

BH tar kontakt med vedkommende advokat.

 1. Hurtigbehandlingsprosjektet i Oslo tingrett

Rapporten tas til orientering. BH sender rapporten til medlemmene.

 1. Ny tilsynsordning for kriminalomsorgen.

FG bør med, enten i utredningen eller i alle fall med våre synspunkter. DBR kontakter Jan-Erik Sandlie (KDI) og spør hva som er status i saken, før styret eventuelt vurderer å kontakte departementet.

 1. E-post fra Ragnhild Torgersen ad dokumenter og Halden fengsel.

DBR kontakter KDI og redegjør for henvendelsen styret har mottatt, og anmoder om at KDI oppdaterer sine retningslinjer, slik at innsatte ikke blir fratatt dokumenter/notater i forbindelse med eget forsvar i en pågående rettssak.

 1. Henvendelse om rutiner for sivile advokaters besøk i Oslo fengsel.

Styret foretar seg ikke noe mer i denne saken. Advokaten har fått svar på sin henvendelse.

 1. Bør det opprettes et sentralt skade- eller dødsregister for innsatte i norske fengsler?

DBR undersøker hva som finnes allerede, blant annet ved å kontakte Yngve Hammerlin i KRUS.

 1. Spørsmål om sending av fødselsdato og initialer over E-post.

Saken ble diskutert av styret, men ble besluttet utsatt til neste møte for endelig behandling.

 1. Automatisk varsel fra politiet til forsvarer når en sak henlegges.

Siden erstatning for saksomkostninger etter uberettiget forfølgning etter strpl § 438 foreldes etter en måned, jf strpl § 441, så kan det i enkelte tilfeller være et problem av saken henlegges uten at advokaten blir underrettet (kun siktede). DBR retter derfor en henvendelse til POD og spør hvilke systemer som finnes, og om det kan legges inn i rutinene at advokaten også skal underrettes.

 1. Moderat spesialisering i Oslo tingrett (jf. referat fra kontaktutvalgsmøte 4. mars).

Utsatt til neste møte.

 1. Sikkerhet til forsvarer i kjellerarresten i tinghuset (jf. referat fra kontaktutvalgsmøte 4. mars).

DBR ber om et møte med POD for å diskutere sikkerheten i arresten.

 1. Eventuelt
  a. Styret har fått en henvendelse om å ta stilling til hva styret mener om å opprette en egen liste over forsvarere som er interessert i å ta ungdomssaker. Styret besluttet å sette dette opp på agendaen for neste styremøte.

  b. Det er høring i justiskomiteen 30. april om Prop. 154 L (2016-2017) Endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (skyldevne, samfunnsvern og sakkyndighet). Advokat Anders Brosveet møter for Forsvarergruppen.

 

 1. Neste styremøte

Neste styremøte er berammet til:

Tirsdag 11. juni 2019 kl. 17:00

 

                                                  Oslo, 26. april 2019
                               FOR STYRET I FORSVARERGRUPPEN
                                                       Berit Holm
                                                        sekretær