Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Referat fra styremøter

Referat fra styremøte 24. november 2020

Forsvarergruppen hadde styremøte i Oslo den 24. november 2020

Emne: Styremøte i Forsvarergruppen
Dato: 24. novmber 2020

Deltakere:
Marius O. Dietrichson
Cecilie Nakstad
Bendik Falch-Koslung
Marit Lomundal Sæther
Espen Wangberg
Maria Hessen Jacobsen
Petter Sogstad Grannes
Jon Anders Hasle
Halvard Helle - Leder Høringsutvalget
Armin Khoshnewiszadeh - Advokatofreningens representant
Fride Wirak - leder Yngre forsvarere

Sted: Oslo, 24.november  2020
Referent: Berit Holm
Dok.nr. 6/2020

1. Velkommen. Nye styremedlemmer
Marius Dietrichson ønsket Forsvarergruppens tre nye medlemmer, Maria Hessen Jacobsen, Petter Sogstad Grannes og Jon Anders Hasle velkomne som nye medlemmer.

2. REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE, 6. OKTOBER 2020
Referatet ble godkjent.

3. ORIENTERINGSSAKER
a)Straffesaksforsendelser i Altinn
Styret har nå mottatt informasjonsskriv om mottaksregisteret for straffesaksforsendelser. Det opplyses om at registeret må vedlikeholdes manuelt. Det er tilstrekkelig at advokaten som flytter melder dette til sitt lokale politidistrikt. Det nasjonale registeret som politiet bruker, vil da bli oppdatert.

b) Automatisk varsel fra politiet når en sak henlegges
Styret hadde tilskrevet Politidirektoratet om behovet for automatisk varsel til forsvarer når en sak henlegges. I svar fra Riksadvokaten vises det til at forsvarer «straks» skal gis underretning ved henleggelse, jf. påtaleinstruksen § 17-2. I de tilfellene det går automatisk generert underretning til mistenkte, bør også underretning til forsvarer skje automatisk. Riksadvokaten skriver videre at det i de tilfellene mistenkte/siktede underrettes ved brev som ikke genereres automatisk må påses at forsvarer underrettes samtidig.

På bakgrunn av Riksadvokatens svar vil Forsvarergruppen på ny henvende seg til politiet med spørsmål om hvordan disse føringene er implementert i landets politidistrikter.

 c) Felles henvendelse til domstoladministrasjonen om behovet for rettsfrie dager mm i større straffesaker.
Det skal sendes et felles brev fra Riksadvokaten og Forsvarergruppen om behovet for rettsfrie dager mm. i større straffesaker. Det er nå mottatt et utkast til brev fra Riksadvokaten, som styret i hovedsak slutter seg til. Det ble diskutert om det er behov for å foreslå hvilken ukedag som eventuelt skal være rettsfri, men det var enighet om at dette fortsatt burde være en dommeravgjørelse. Dette fordi behovene i den enkelte sak kan variere samt at hvilken dag som egner seg som rettsfri kan variere mellom domstolene.

d) Brev til Kriminalomsorgsdirektorat vedrørende konferansesamtaler mellom forsvarer og siktede med telefontolk
Styret avventer svar.

e) Brev til Oslo politidistrikt vedrørende mindreårige i arrest
Forsvarergruppen har ved Marius Dietrichson og Marit Lomundal Sæther sendt et brev til Oslo politidistrikt.  Henvendelsen er støttet av Barneombudet. Brevet vedlegges utsendelsen av referatet.

f) Justisdepartementets oppfølging av NOU 2016:24 – Ny straffeprosesslov
Justisdepartementet har meddelt at de ikke har tatt stilling til når de vil følge opp forslaget til ny straffeprosesslov, men at de jobber med endringer i den gjeldende loven. Styret har tatt kontakt med departementet for mer informasjon. Departementet ønsker ikke å opplyse nærmere hvilke forslag det jobbes med per nå, men meddeler at det etter planen skal komme et forslag rundt påsketider 2021.

g) Beslutning i disiplinærsak anlagt av Advokatfirmaet Rogstad mot styrets leder
Saken mot styrets leder har blitt avvist av Advokatforeningens disiplinærutvalg for Oslo krets. Avgjørelsen er imidlertid påklaget av Advokatfirmaet Rogstad AS.

h) Styrets leder deltok på stortingshøring om Politimeldingen
Marius Dietrichson deltok på stortingshøring om Politimeldingen. Innlegget omhandlet etterforskningskapasitet i politiet, rettsikkerhet ved arbeidsformen «politiarbeid på stedet», behovet for kompetanseheving når mistenkt i en sak er mindreårig, samt støtte til forslaget om å utrede fordeler og ulemper ved å skille politi og påtalemyndighet.

 i)Oppnevning av medbistandsadvokat/forsvarer
Oslo tingrett har uttalt seg generelt om oppnevning av medbistandsadvokat/forsvarer i forbindelse med den pågående korona-pandemien. Tingretten er usikker på om kostandene ved å oppnevne medforsvarer står i forhold til nytten, da det har vist seg at det er svært sjeldent at hovedforsvarer ikke har kunnet gjennomføre hovedforhandlingen. Som følge av dagens smittetrykk i Oslo har domstolen imidlertid bestemt seg for å la anbefalingen bli stående inntil videre. En tilsvarende ordning er ikke anbefalt for bistandsadvokater da det anses mindre betenkelig at en bistandsadvokat deltar på video under hele eller deler av forhandlingene om de skulle havne i karantene. Brevet vedlegges utsendelsen av referatet.

j) Feil i sikringsverktøy til bruk ved uthenting av informasjon av iOS-enheter – Gjennomgang av aktuelle straffesaken
Riksadvokaten har i brev opplyst om feil i sikringsverktøyprogramvare som politiet benytter for å hente ut og analysere datafra iOs-enheter. Påtalemyndigheten gjør nå en gjennomgang av sakene for å vurdere hvilken eventuell bevismessig betydning opplysningene har hatt for etterforskingen og utfallet av saken. Dette er tatt til underretning. Brevet vedlegges utsendelsen av referatet.

k) Orientering fra Forsvarergruppens årsmøte 13. oktober 2020 om det nye styret
Medlemmene har fått tilsendt orientering fra årsmøtet.

l) Referat fra møte i Yngre forsvarere 15. oktober 2020
Fride Wirak orienterte om gruppens arbeid.  De arbeider videre med utformingen av en fullmektighåndbok og med å kartlegge arbeidsforholdene for fullmektiger i strafferettspleien.

For å delta i utvalget for Yngre Forsvarere, kan man melde seg inn i Yngre forsvareres Facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/1678326295632776/.

4. Sundvolden 2021
Forsvarergruppens høstseminar finner sted 22. – 24. oktober 2021. Vi vil forholde oss til de regler for smittevern som gjelder på det daværende tidspunkt. Påmeldingsskjema sendes ut i slutten av februar 2021.

5. Introduksjon av Forsvarergruppens masterkandidater
Lara M. Wik skal skrive om klausulering og Nora Ringerud om ankesiling. Begge orienterte om på hvilken måte de ville legge opp arbeidet med masteroppgaven. Arbeidet skal ferdigstilles før sommeren 2021.

6. Oppnevnelser til Lovutvalget for strafferett og straffeprosess
Advokat Christian B. Hjort ble oppnevnt som nytt medlem i lovutvalget. Han er partner i Advokatfirmaet Hjort.

7. Telefonanrop fra fengselet; «skjult nummer»
Marius Dietrichson tok opp problemet med telefoner fra fengsel med skjult nummer. Det er noen fengsler som viser telefonnummeret, men langt fra alle. Styret var enig i at det hensiktsmessig å kunne se hvilket fengsel som ringer. Forsvarergruppen tilskriver Kriminalomsorgen om dette.

8. Eventuelt.

1) Forslag om oppholdspåbud med elektronisk kontroll som varetektssurrogat for personer mellom 15 og 18 år.
Lovutvalget skal inngi en uttalelse i forbindelse med Justis- og beredskapsdepartementets høringsnotat «forslag til endringer i konfliktrådsloven, straffeloven, straffeprosessloven mv. – strafferettslige reaksjoner og tvangsmidler for ungdom.»

I den forbindelse diskuterte styret om man skulle støtte forslaget om oppholdspåbud med elektronisk kontroll som varetektssurrogat for personer mellom 15 og 18 år (se høringsnotatet pkt. 17.1).

Det var enighet om at styremedlemmene innen onsdag 25. november 2020 sender inn sine synspunkter på forslaget.

 

NESTE STYREMØTE:
2. FEBRUAR 2021 KL. 17:00.
C.J. HAMBROS PLASS 5

Møtet avholdes digitalt om smittesituasjonen krever det.


                            Oslo, den 24. november 2020
                      FOR STYRET I FORSVARERGRUPPEN
                                   Berit Holm