Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Referat fra styremøter

Referat fra styremøte 25. januar 2017

Forsvarergruppen hadde møte i Oslo 25. januar 2017

Tilstede på møtet var:

 • Marius O. Dietrichson
 • Anne Kroken
 • Mette-Julie Sundby
 • Kim Gerdts
 • Bendik Falch-Koslung
 • Halvard Helle
 1. Referat

Referat fra styremøtet 1. desember 2016 godkjent.

 1. Orienteringssaker

  1. Særorganutvalget

   MD, AGA, AD og AG deltok i møte i Særorganutvalget 6.1.2 2016.

   MD redegjorde for møtet.

  1. Elektronisk saksbehandling

   MD redegjorde for møtet den 5. desember 2016 med arbeidsgruppen nedsatt av POD for å utrede spørsmålet om elektronisk saksbehandling i straffesaker. I arbeidsgruppen sitter en statsadvokat, en politiadvokat og en datakyndig. MD påpekte at det var tydelig at forsvarerens rolle mer må frem i gruppens arbeid.

   Det er berammet pilotkurs i elektronisk saksbehandling 9.2. 2017 hvor flere fra styret skal delta.

Etter gjennomført kurs tar man sikte på å arrangere tilsvarende kurs for Forsvarergruppens medlemmer.

  1. Forsvarergruppens dialogmøte med Sivilrettsforvaltningen (SRF) 7. desember 2016

Her deltok MD, BF-K og AG fra Forsvarergruppen.  Det ble utvekslet litt ros og ris frem og tilbake.

SRF gav uttrykk for at det ofte mangler dokumentasjon på innsendte søknader om erstatning, også de som mottas fra advokat, og påpekte at ligningsattest, lønnslipper, sykmeldinger, arbeidskontrakt – ofte er påkrevd for å godtgjøre et inntektstap. SRF framholdt videre at det er videre viktig å begrunne søknaden, kanskje særlig i forhold til unntaksbestemmelsen i § 446 som SRF alltid vil vurdere, selv om politiet ikke har drøftet dette. Forsvarergruppen ga på sin side uttrykk for de tilbakemeldinger vi hadde fått fra våre medlemmer om SRFs saksbehandling og realitetsvurdering.

  1. Salærgruppe i Oslo tingrett

Det er opprettet en salærgruppe i Oslo tingrett som har som mål å granske de salæroppgaver som faller utenfor normalen.  Det kan være omkostningsoppgaver som reiser prinsipielle spørsmål eller der hvor det er grunn til undersøke om det er eventuelle misligheter eller oppgaver som retten mener en bør se i sammenheng.  Uavhengig av tidligere eventuelle varsler om salærreduksjon, så har FG fått gjennomslag for at advokaten skal underrettes om at saken ligger i salærgruppen til avgjørelse, før slik avgjørelse tas av salærgruppen.

Forsvarergruppen har en del spørsmål i denne forbindelse, kanskje særlig fordi dette kan oppfattes som gransking. AG tar derfor kontakt med Oslo tingrett og spør om det finnes et mandat/retningslinjer for salærgruppen. Forsvarergruppen vil på bakgrunn av denne redegjørelse se om det er grunnlag for å gå videre på de spørsmål som ble reist under møtet.

 1. Høstseminaret

BH utarbeider et forslag til brev og påmeldingsskjema for høstseminaret på Sundvolden Hotell – som sendes MD for godkjenning.

Siden Forsvarergruppen har 40-års jubileum i 2017, vil dette bli markert.

Når det gjelder temaer for høstseminaret, er Styrets medlemmer bedt om å komme med forslag til neste styremøte. 

 1. Narkotikaprogram med domstolskontroll

MD redegjorde for e-post fra Nina Opsahl i Oslo tingrett hvor det ble uttrykt ønske om å gjøre programmet mer kjent for forsvarsadvokater. Styret diskuterte om dette kun adresseres kort på Sundvolden.

 1. Utkast til ny straffeprosesslov

Arbeidet med høringsuttalelsen i forbindelse med straffeprosesslovutvalgets utredning er påbegynt. Det er berammet et møte den 26. januar 2017 for planlegging av arbeidet hvor Erik Keiserud skal være innleder.  Arbeidsoppgaver blir der fordelt.

Fristen for vår høringsuttalelse er satt til 9. juni 2017.

 1. Halvering av sats for reisetid – overgangsregler

Forsvarergruppen vil overfor sine medlemmer fremheve at endringen, om halvert sats, ennå ikke slår inn for fullt. Årsaken til det er overgangsreglene. Er oppnevnelsen, hva enten det er 98 eller 96 oppnevnelse, så skal alle salæroppgaver knyttet til denne klient, gå etter de gamle reglene om fullsats.Forsvaregruppen har sendt en e post til alle medlemmer om dette.

 1. Isolasjonsgruppen

Det er opprettet en isolasjonsgruppe via Advokatforeningen, hvor BF-K er leder.  Gruppen består videre av Thomas Horn, Nora Hallen og nå Frode Sulland. Isolasjonsgruppens mandat er å arbeide for å styrke rettssikkerhet til utsatte grupper gjennom rettslig prøving av opphold på glattcelle og isolasjon i fengsel.

 1. Fremtidens fri rettshjelp.

Stortinget har besluttet en ny gjennomgang av dette tema.

Det må være et klart mål for Forsvarergruppen at fremtidens rettshjelpsordning ikke må falle dårligere ut enn i dag – den må styrkes. En arbeidsgruppe skal ha ferdig et nytt mandat som oversendes alle partier på Stortinget, og i god tid forutfor stortingsvalget 17. september.

 1. Henvendelse vedrørende DNA-registeret

Det er kommet en henvendelse fra Bente Mevåg vedrørende sletting av DNA-bevis.  Hvis det skal gjøre en endring med hensyn til DNA-bevis, eller sagt på annen måte: skal arkiv-hensyn trumfe personvernhensyn, må det en lovendring til. 

Forsvarergruppen bidrar ikke her.

 1. Møte med Gjenopptakelseskommisjon

Forsvarergruppen har ønsket et møte med Kommisjonen, og kanskje særlig nå som Gjenopptakelseskommisjonen har fått ny leder. Møtet er nå fastsatt til tirsdag 7. februar 2017. Det er flere representanter fra Styret som deltar.

 1. Eventuelt

Under eventuelt tok MD opp henvendelsen fra pb. Jostein Sandvik om Vendepunkt-modellen. Bakgrunnen for en slik modell er at det i dag ikke er noe tiltak/tilbud for arrestanter/klienter som gir uttrykk for at de ønsker å ta grep om endring.  VP vil arbeide for å gjøre enkle grep tilgjengelig for denne gruppen – og det er et arbeid som Forsvarergruppen ønsker å støtte og gjøre kjent for sine medlemmer. Arbeidet er ennå ikke ferdigstilt.

På bakgrunn av medlemshenvendelse påpeker Forsvarergruppen at det nå er tillatt for forsvarere å ha med datamaskin på fengselsbesøk, og vi henviser til: KDI-2015-6 Elektroniske hjelpemidler i fengsel.

 1. Neste styremøte.

Det ble berammet to styremøter:

Onsdag 1. mars 2017 kl. 16:30 – C. J. Hambros plass 5, 3. etg.

Torsdag 27.april 2017 kl. 16:30 -  C. J. Hambros plass 5, 3. etg.

 

Oslo, den 31. januar 2017

FOR STYRET I FORSVARERGRUPPEN

 

Berit Holm

sekretær