Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Referat fra styremøter

Referat fra styremøte 25. august 2020

Forsvarergruppen hadde styremøte i Oslo den 25. august 2020

Emne: Styremøte i Forsvarergruppen
Dato: 25. august 2020

Deltakere:
Marius O. Dietrichson
Bendik Falch-Koslung
Marit Lomundal Sæther
Cecilie Nakstad
Espen Wangberg
Armin Khoshnewiszadeh - Advokatofreningens representant
Hallvard Helle - leder Høringsutvalget
Fride Wirak - leder Yngre forsvarere

Kopi: Anne Kroken

Sted: Oslo, 25. august 2020
Referent: Berit Holm
Dok.nr. 4/2020

1. Referat fra styremøte 16. juni 2020
Det var ingen bemerkninger til referatet.

2. Orienteringssaker

a) Straffesaksforsendelser i Altinn
Politidirektoratet har svart at grunnet koronasitusjonen er man blitt forsinket, men at man skal prøve å sette av tid over sommeren 2020. Vi avventer.

b) Automatisk varsel fra politiet til forsvarer når en sak henlegges
Etter manglende svar tross flere purringer ble nytt brev sendt til Politidirektoratet 23. juni 2020. Avventer svar.

c) Trinnvis avkledning i Bergen fengsel – dom fra Gulating lagmannsrett – oppfordring til FGs medlemmer:
I dom LG-2019-161767 ble det fastslått at Bergen fengsel hadde utsatt en varetektsinnsatt for nedverdigende behandling i strid med EMK artikkel 3. Domfelte fikk en betydelig reduksjon i straffen. Artikkel 3 var krenket fordi fengselet utførte kroppsvisitasjon rutinemessig ved besøk og utgang (det bør foretas en individuell nødvendighetsvurdering), og fordi visitasjonene ble utført på en ydmykende måte ved bruk av dyp knebøy og eksponering av anus (mindre inngripende tiltak som to-trinns avkledning bør forsøkes). Rapporter fra Sivilombudsmannen tilsier at tilsvarende praksis har foregått også i andre fengsler. Forsvarergruppens medlemmer er i kontakt med innsatte som vet hvordan visitasjon utføres.  Styret oppfordrer medlemmene til å være oppmerksomme på om visitasjonene foregår rutinemessig og ydmykende, og til å melde fra til akh@advokatforeningen.no dersom det er grunn til å tro at visitasjonen foregår i strid med EMK artikkel 3.

d) Tabula Gratulatoria i festskrift for KROM 50 år
Forsvarergruppen har bedt seg oppført på listen og har bestilt boken.

e) Referat fra møte i Yngre forsvarere 23. juni 2020
Fride Wirak, leder av Yngre forsvarere, redegjorde for møtet.

3. Årsmøte 2020
Årsmøtet er lagt til 13. oktober 2020 kl. 18:00.  Styret gjennomgikk detaljer for møtet og besluttet at vi opprettholder leien av den reserverte salen i Universitetsgaten 26. Enighet om at vi har et hyggelig samvær etter årsmøtet med en lettere servering med vin/øl.

Styret sender brev til Valgkomiteen over hvem som er på valg for den neste perioden.

4. Henvendelse fra Sekretariatet for konfliktrådene
Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk), som har det overordnede ansvaret for å sikre kvalitet og rutiner for straffereaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging, har tatt initiativ til et møte med Forsvarergruppen. Cecilie Nakstad møtte som Forsvarergruppens representant. I møtet ble det tatt opp særlig to tema; tidsbruken fra straffbar handling begås og frem til gjennomføring av straffen, samt forsvarers tilstedeværelse i ungdomsstormøtene.

Det kom frem under møtet at forsvarere i veldig liten grad benytter seg av den mulighet som finnes til å begjære seg oppnevnt etter strpl. § 100 annet ledd som forsvarer i ungdomsstormøte. En slik tilstedeværelse er ønskelig fra Sfks side og kan være et nyttig bidrag for å sikre at ungdomsstraffen/ungdomsoppfølgingen blir gjennomført. Det fremkom også at kunnskapsnivået hos forsvarere om hva ungdomsstraff og ungdomsoppfølging i praksis går ut på er for lavt, og at mange ungdommer derfor blir overrasket over hvor inngripende straffene faktisk er.

5. Arbeid på annen advokats sak – praksisendring vedørende salær?
Medlemmer har i flere saker merket seg at retten er tiltagende kritisk til å utbetale salær ved arbeid på annen advokats sak. Sakene har imidlertid løst seg. Problemstillingen ble diskutert i styret som vil følge med på utviklingen.

6. Ankesiling etter lovendring 1. januar, jf. strpl. § 321 annet ledd
Etter lovendringen som trådte i kraft 1. januar i år er erfaringene at det stadig blir vanskeligere å få saker prøvet for høyere instans. Det er behov for å utrede dette spørsmålet med tanke på om dette kun er enkeltstående inntrykk eller om det som til oss meddeles, representerer en slik utvikling. Armin Khoshnewiszadeh ser nærmere på muligheten for å engasjere en student til å skrive masteroppgave om temaet.

7. Klausulering
Styrets erfaring er at det i stadig flere saker klausuleres, og i strid med lovens hovedregel. Klausulering fremstår i dag nærmest som en hovedregel, istedenfor et unntak. For å få gjennomslag for praksisendring mener Styret at det er nødvendig å få konkrete tall på hvor ofte dokumenter klausuleres og på hvilket grunnlag. Våre henvendelser til påtalemyndighet og Riksadvokat har nemlig frem til nå blitt avskrevet med at de ikke kjenner seg igjen i vår virkelighets-beskrivelse. Armin Khoshnewiszadeh ser nærmere på muligheten for å engasjere en student til å skrive masteroppgave om temaet.

8. Etterutdanningspoeng – bør kravene avpasses koronasituasjonen?
Spørsmålet er forelagt Advokatforeningen, og man ser ikke behovet for å endre dette nå.  Fristen for oppfyllelse av etterutdanningskravet er ikke før i desember 2023. Man kommer tilbake til dette i slutten av perioden, da vet man mer om hvordan koronasituasjonen har slått ut.

9. Henvendelse fra Riksadvokaten om felles henvendelse til Domstolsadministrasjonen om behovet for rettsfrie dager mm. i større straffesaker

Forsvarergruppen er enig med Riksadvokaten om behovet for bl.a. rettsfrie dager ved i større straffesaker. Riksadvokaten utarbeider utkast til brev. Utkastet fremlegges Marius Dietrichson før oversendelse.

10. Henvendelse fra Oslo tingrett om vitneforklaringer
Det er kommet forslag til retningslinjer/anbefalinger fra Oslo tingrett om å begrense antall personer som skal møte som vitne i retten og se om disse kan møte via videolink eller telefonavhøres.  Forsvarergruppen er av den oppfatning at flest mulig vitner bør møte direkte for domstolen, og at det i alle tilfeller må gjennomføres en konkret vurdering av dommer. Forsvarergruppen tilskriver Oslo tingrett.

11. Eventuelt

a) Fratredelse av Kim Gerdts
Kim Gerdts fratrådte vervet som styremedlem med øyeblikkelig virkning i brev av 22. juni 2020.

 

Neste styremøte er lagt til:
Tirsdag 6. oktober 2020 kl. 17:00
J.C. Hambros plass 5

 

                                            Oslo, den 25. august 2020
                                FOR STYRET I FORSVARERGRUPPEN
                                                      Berit Holm
                                                      sekretær