Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Referat fra styremøter

Referat fra styremøte 27. april 2017

Forsvarergruppen hadde møte i Oslo 27. april 2017

Tilstede på møte var: 

 • Marius O. Dietrichson
 • Anne Kroken
 • Arne Gunnar Aas
 • Kim Gerdts
 • Marijana Lozic
 • Mette-Julie Sundby
 • Bendik Falch-Koslung
 • Halvard Helle fra Høringsutvalget
 • Aurora Geelmuyden – Advokatforeningens repr. 

Agenda for styremøtet var utsendt på forhånd.

 1. Referat fra styremøtet 13. mars 2017 ble gjennomgått. Det var ingen bemerkninger til referatet.
 1. Orienteringssaker:

a)     Møte med den islandske advokatforening 25. april 2017.

Her deltok et par fra Forsvarergruppens styre, nemlig Marius og Bendik.  Den islandske advokatforeningen var på Norges-besøk i anledning av at Island nå også skal innføre lagmannsrettsordning.  Til nå har Island kun hatt tingrett og Høyesterett.

b)     ECBA-konferansen i Praha.

Styrets medlemmer deltok på Praha-konferansen 21.-23. april 2017.  Konferansen var lærerik og hyggelig.  Neste års konferanse er lagt til Oslo, hvor Forsvarergruppen har vært med å legge til rette for den praktiske gjennomføringen av konferansen.

c)     Rapport fra Cecilie Schjatvet om kompetansebehov innen rettsmedisin 29. mars.  Rapporten ble tatt til etterretning.

d)     Oppfordring til å komme med konkrete forslag til endringer i stykkprisforskriften.

Forsvarergruppen har kontaktet medlemmene og oppfordret dem til å sende inn konkrete forslag til endringer i stykkprisforskriften.

Forsvarergruppen ønsker å komme med følgende innspill:

 • Stykkprisen for lagmannsrett er for lav.
 • Stykkprisen for å anke er gjennomgående for lav. 
 • Adgangen til å besøke klient i varetekt er snever. Det bør utvides med for eksempel én time i måneden.

e)     Rettssikkerhetsprisen for 2017

Ingen forslag.

f)      Revisjon av retningslinjer for forsvarere.

Redegjørelsen for kva som er gjort så langt, ble besluttet utsatt til neste møte. 

g)     Innføring av sikkerhetskontroll i Oslo tingrett.

Kontrollen innføres 4. mai og melding om dette er gitt til alle. På det nåværende tidspunkt er det lite som kan gjøres med sikkerhetskontrollen. Men den skal evalueres hvilket FG vil følge opp.

 1. Stortingshøring om opphevelse av juryordningen 9. mai 2017

Fra Styret møter AGA på Stortinget.

 1. Forsvarergruppen på Facebook

Utsettes til neste møte.

 1. Høstseminaret.

Programmet for høstseminaret ble drøftet.

 1. Eventuelt:

Tor Langbach har tatt kontakt med Marius og spurt om innspill til en debatt om Borgarting lagmannsrett.

AK tok opp om vi kunne starte styremøtene noe senere, da det ofte er vanskelig å rekke frem til kl. 16:30 på grunn av reiseavstand.  Styret  er enige om at vi starter kl. 17:00.

 Neste styremøte er:

Onsdag 7. juni 2017 kl.17:00.

 

Med vennlig hilsen

FOR STYRET I FORSVARERGRUPPEN

 

Berit Holm