Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Referat fra styremøter

Referat fra styremøte 29.november 2018

Forsvarergruppen hadde møte i Oslo den 29.november 2018.

Emne: Styremøte i forsvarergruppen
Dato: 29. november 2018


Deltakere:
Marius O. Dietrichson
Kim Gerdts
Mette-Julie Sundby
Marit Lomundal Sæther
Cecilie Nakstad
Halvard Helle - Høringsutvalgets representant
Didrik Beck - Advokatforeningens representant

Kopi (deltok ikke):
Anne Kroken
Arne Gunnar Aas
Bendik Falch-Koslung

Sted: Oslo, 29. november 2018
Referent: Berit Holm
Dok. nr. 8/2018

Styret var tilsendt agenda forutfor styremøte

1. Referat fra forrige møte, 11.oktober 

Godkjent.

2. Orienteringssaker:

 a) Status klage til Diskrimineringsnemnda
Kriminalomsorgsdirektoratet har i sitt tilsvar til Diskrimineringsnemnda redegjort for at de i brev datert 31. oktober har bedt underliggende enheter om at praksisen opphører med umiddelbar virkning. Fordi det er for inngripende. FG har altså nådd frem. Likevel mener direktoratet at praksisen ikke utgjør diskriminering etter likestillings- og diskrimineringsloven. Styret mener at direktoratet på dette punktet begrunner sitt standpunkt for dårlig. MLS kommenterer tilsvaret innen fristen 10. desember 2018, og utdyper hvorfor praksisen utgjør diskriminering.

 b) Advokatforum Høyesterett og Aktørmøte om straffesaker i Oslo tingrett
MOD deltok begge steder og holdt innlegg.

MOD foreslo i aktørmøtet at tingretten utarbeider en veileder inspirert av den veilederen Gulating lagmannsrett har utarbeidet for ankeforhandling i straffesaker om dommeradferd og forventninger til partene. Påtalemyndigheten ga i møtet uttrykk for et ønske om flere saksforberedende møter.

I advokatforum i Høyesterett ble det særlig fremhevet at det det var for få straffesaker som ble henvist til behandling, og fremholdt at Høyesterett ikke kun burde være en prejudikatdomstol. På strafferettens område har Høyesterett også et ansvar for de uriktige avgjørelsene, ikke bare de prinsipielle sakene.

c) Aktørmøte i lagmannsretten 15. oktober 2018
MJS deltok. Se vedlagt referat fra møtet.

d) Retningslinjer for forsvarere
MOD orienterte kort om at utkastet til nye retningslinjer for forsvarere nå er ferdigstilt og vil bli sendt ut på høring. Høringsprosessen er både intern (Advokatforeningens organer) og ekstern (KO, POD, RA, statsadvokatembetene, departementet, Økokrim, Kripos, Det nasjonale statsadvokatembete).

3. Henvendelse til Riksadvokaten vedrørende forsvarers adgang til straffesaksdokumenter (nektelse av dok innsyn for forsvarer selv om advokat godtar klausulering)
Styret var ikke tilfreds med det svaret fra Oslo politidistrikt. AGA har derfor sendt et nytt brev direkte til Riksadvokaten. Riksadvokaten har gitt Oslo statsadvokatembeter frist 20. desember til å innhente ny uttalelse fra Oslo politidistrikt. Styret avventer svar.

4. Praksis mht. avhørspress og manglede praktisering av retten til forsvarer under avhør.
Styret har fått en henvendelse fra et medlem. Henvendelsen reiser to ulike problemstillinger.

Den første problemstillingen gjelder en ung mann siktet for voldtekt, hvor politiet innkaller klienten til avhør uten å varsle forsvarer. Deretter sender politiet en formell innkalling direkte til klienten (kopi til forsvarer). Det er ikke konferert om forsvarer kan stille, og forsvarer har allerede varslet at det ikke er klart for avhør. Styret mener at denne problemstillingen er ganske konkret, og at med mindre det viser seg at dette er utbredt, vil ikke styret foreta seg noe.

Den andre problemstillingen gjelder hvordan politiet informerer om retten til forsvarer. Dette er noe misvisende. Politiet gjør siktede kjent med at «han foreløpig ikke har krav på oppnevnt forsvarer». Forsvarergruppen bemerker at denne redegjørelsen neppe er korrekt; en ung siktet i arresten vil gjennomgående få oppnevnt forsvarer. Oppnevnelse eller ikke er uansett et spørsmål om betaling og er et forhold mellom klient og advokat. Retten til advokat er ubetinget og uten unntak. En kan ikke legge til grunn at en arrestant forstår skillet mellom «oppnevnt» og «ikke-oppnevnt» forsvarer. Dette er egnet til å gi inntrykk av at man ikke har rett til å la seg bistå av forsvarer på ethvert trinn i saken. Styret mener at denne saken er prinsipiell, og vil følge opp. MOD mener at styret har behandlet denne problemstillingen tidligere. DB sjekker gamle referater og saken utsettes til neste styremøte. Fremgangen avgjøres da.

5. Forholdene på Eidsberg fengsel
CN orienterte om forholdene på Eidsberg fengsel, som praktiserer en ordning som gjør at forsvarere blir kastet ut av fengselet mellom kl. 11:00 og 13:00 og mellom 16:00 og 18:00. Det blir heller ikke orientert om dette når man avtaler besøk.

FG avventer situasjonen.

6. Eventuelt
CN orienterte om en person som ble sendt på isolasjon på avd. B. På de dagene den innsatte var isolert, fikk han ikke anledning til å ta imot besøk av forsvarer og heller ikke ta telefon til forsvarer og omvendt. Saken sendes til Isolasjonsgruppen.

Neste styremøte er berammet til:
Torsdag 31. januar 2018 kl. 17:00
Etterfølgende julebord kl. 19:30.

Oslo, 30. november 2018
FOR STYRET I FOSVARERGRPUPPEN

Berit Holm
sekretær

Vedlegg:

Referat fra aktørmøte i lagmannsretten