Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Referat fra styremøter

Referat fra styremøte 30. november 2017

Styremøte i Forsvarergruppen
Møtedato 30. november 2017

Deltakere:

  • Marius O. Dietrichson
  • Kim Gerdts
  • Arne Gunnar Aas
  • Mette Julie Sundby
  • Bendik Falch-Koslung
  • Cecilie Nakstad
  • Marit Lomundal Sæther
  • Halvard Helle - Lovutvalgets representant
  • Aurora Geelmuyden - Advokatforeningens avtroppende representant
  • Didrik Beck - Advokatforeningens påtroppende representant

Kopi: Anne Kroken
Sted: Oslo 5.desember 2017

Referent: Berit Holm
Dok. nr. 7/2017
Styrets medlemmer var tilsendt agenda forutfor møtet.

1. Referat

fra styremøtet 12. oktober 2017 – godkjent.

2. Orienteringssaker:
a. Bruk av advokatfullmektiger som forsvarere.
Det er tidligere kommet en henvendelse fra Tilsynsrådet om bruk av advokatfullmektiger som forsvarere. Advokatforeningen har også besvart henvendelsen. Styret tar dette til etterretning og mener at dette ikke er et problem.

b. Kontaktutvalgsmøte 1. november.
Det var møte i Kontaktutvalget 1. november 2017, hvor styrets leder, Marius O. Dietrichson deltok. MOD orienterte.

c. Status ECBA april 2018 i Oslo.
Planleggingen av ECBA-konferansen i Oslo 20.–22. april 2018 er i rute.

d. Anne Kroken deltok i panel på Sivilombudsmannens menneskerettighetsseminar 26. oktober.
Anne Kroken deltok på møtet 26. oktober 2017.

e. Henvendelse fra NRK om liggetid i politietterforskning og konsekvenser knyttet til dette i form av strafferabatt.
Styret besluttet å sende en e-post til medlemmene sammen med referatet fra møtet, med oppfordring om å kontakte journalisten fra NRK dersom man kjenner til slike saker/tilfeller som kan være av interesse.

f. Evalueringsmøte om sikkerhetskontrollen i Oslo tingrett.
Marius orienterte om møtet. Det er fortsatt stor misnøye med ordningen blant
Forsvarergruppens medlemmer.

g. Bruk av Altinn i straffesaksforsendelser, og:
Oppfølging av tidligere kontakt med politiet om oversendelsesmåte av klausulerte dokumenter når disse skal oversendes elektronisk
Styret diskuterte saken, og er positive til digitaliseringsprosessen, herunder til oversendelse over Altinn
Om klausulerte dok:
Styret kom frem til at den beste måten er at klausulerte dokumenter sendes i en egen forsendelse i Altinn. På den måten vil det i en sak med klausulerte dokumenter oversendes to «saker», hvor den ene er merket «klausulerte dokumenter i sak X».

h. Workshop om ny straffeprosesslov i Bergen.
Styret har mottatt en invitasjon om deltakelse. Styremedlemmene melder tilbake om dette.

i. Bruk av Altinn i straffesaksforsendelser.
Styret diskuterte saken og er positive til digitaliseringen.


3. Entledigelse og oppnevning

Lovutvalget for strafferett og straffeprosess.

Entledigelse og oppnevning ble utsatt til neste styremøte.


4. Oppnevnelse av forsvarere ved Halden tingretts rettskrets
Det er kommet en henvendelse fra en av Forsvarergruppens medlemmer som etterlyser bedre rutiner for hvem som kontaktes og oppnevnes av de lokale forsvarerne. Styret anbefaler at medlemmet går i dialog med oppnevnende myndighet for å få avklart retningslinjer for oppnevning. Styret foreslår at dette tas opp via den lokale kretsen i Advokatforeningen og at det på den måten etableres et kontaktpunkt opp mot tingretten og påtalemyndigheten for et slikt dialogmøte eller kontaktmøte.

5. Domfellelser etter spørsmål om ulovlig FBI-hacking
Styret diskuterte avisomtale, om domfellelser i en rekke saker på bakgrunn av bevis innhentet av amerikanske myndigheter (data-hacking) til tross for at dette etterforskingsskritt den gang ikke va lov i Norge av norsk politi.

Styret diskuterte om FG burde involveres i dette. Styret besluttet å falle tilbake på hovedregelen om ikke å involveres i konkrete eller pågående saker, men overlate dette til de domfeltes forsvarere.

6. Forsvarers adgang til å medbringe iPhone på politihuset i Stavanger.
Det er kommet en henvendelse fra en advokat som har hatt problemer med å få medbringe sin iPhone under avhør på politihuset i Stavanger.

Styret er av den oppfatning at iPhone er et viktig arbeidsverktøy for advokater, men besluttet å avvente utfallet av saken, ettersom den fortsatt er under behandling.

DB melder tilbake at styret er interessert i utfallet av saken. Styret vil etter det vurdere om Forsvarergruppen bør involvere seg.


7. Henvendelse fra Riksrevisjonen om saksbehandlingstid i domstolene.
DB gir tilbakemelding om at Forsvarergruppen gjerne bistår med samtaler e.l.


8. Sundvolden – erfaringer og planlegging av neste år.
Se eget dokument.


9. Endring av praksis når det gjelder godkjenning av tolk – Halden fengsel
Forsvarergruppen har fått tilsendt et brev fra et medlem hvor Halden fengsel
ber om rettens godkjennelse av de tolker som brukes. Saken er nå avklart.
Halden fengsel krever likevel ikke tingrettens godkjennelse av de tolker som
brukes. Det er tilstrekkelig at politiet samtykker.

Forsvarergruppen har tidligere motsatt seg ny instruks om at de tolker forsvarer bruker overfor varetektsinnsatte som sitter på restriksjoner, skal godkjennes av politiadvokaten i den enkelte sak. Forsvarergruppen vil vurdere å ta et nytt initiativ for å endre Kriminalomsorgens nye rutiner på dette felt. AGA tar kontakt med politiadvokatene til neste møte.


10. ESO (European Supervision Order)
Styret diskuterte om Norge bør få på plass en ESO-avtale med EU. MOD følger opp.


11. Eventuelt.
• Advokatforeningen arrangerer rollespill om sovevoldtekt 9. januar 2018.

• Høringsuttalelsen vedrørende generell bevæpning av politiet ble omtalt. Vi er imot det. Vi er også imot innføring av elektrosjokk våpen selv som prøveordning.


Neste styremøte er 24. januar 2018 kl. 17:00.

 


Oslo, den 14. desember 2018
FOR STYRET I FORSVARERGRUPPEN


Berit Holm (sign)
sekretær