Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Referat fra styremøter

Referat fra styremøte 4. februar 2019

Forsvarergruppen hadde møte i Oslo den 4. februar 2019

Emne: Styremøte i forsvarergruppen
Dato: 4. februar 2019

Deltakere: 
Anne Kroken
Kim Gerdts
Arne Gunnar Aas
Mette-Julie Sundby
Marit Lomundal Sæther
Cecilie Nakstad
Halvard Helle                       Leder Høringsutvalget
Didrik Beck Rodarte

Kopi:
Marius O. Dietrichson

Sted: Oslo, 6. februar 2019 
Referent: Berit Holm
Dok.nr. 1/2019

Styret var tilsendt agenda forut for styremøtet.

 1. Referat fra forrige møte, 29. november 2018

Godkjent.

 1. Orienteringssaker:
  a) Status klage til Diskrimineringsnemnda.
  MLS orienterte om prosessen. Det er ventet svar på klagen i løpet av april.

   b) Status henvendelse til Riksadvokaten vedrørende forsvarers adgang til straffesaksdokumenter.
  AGA orienterte om prosessen. Riksadvokaten har etter styrets mening ikke gitt et tilfredsstillende svar på styrtes henvendelse. Det kommuniseres i et brev til Forsvarergruppens medlemmer at de bør gjøre styret oppmerksom på fremtidige ulovlige nektelser. Brevet til medlemmene må omfatte både klausulering overfor klient og klausulering overfor advokaten.

  c) Møte med Justisdepartementet vedrørende spørsmål om honorering av anker i seksårssaker dersom det besluttes ankesiling av slike saker.
  HH orienterte. HHs hovedpoeng i møtet var at vi er imot ankesiling i seksårssaker, og videre at det varierer mye hvor lang tid det vil ta å skrive slike anker og at man derfor i så fall bør få betalt for medgått tid.

  d) Samarbeidsmøte mellom Borgarting lagmannsrett og Oslo krets.
  Utsatt til neste møte

  e) Status revidering av retningslinjer for forsvarere.
  DBR orienterte om prosessen. Utkast er sendt på høring til kretsene i Advokatforeningen og til en rekke eksterne aktører. Frist for innspill er 31. mars. Endelig utkast behandles på hovedstyremøte 26. april, med sikte på å fremmes til vedtakelse på representantskapsmøtet i Advokatforeningen våren 2019.

  f) Norges manglende ratifikasjon av EMK protokoll nr. 16.
  Styret har forsøkt å finne ut av hvorfor protokollen ikke er signert. Styret venter fortsatt på svar. Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg har vedtatt at de ønsker å samarbeide med Forsvarergruppen om ratifikasjon av EMK protokoll nr. 16. Styret foreslår at det rettes en formell henvendelse til departementet sammen med menneskerettighetsutvalget, der det bes om en begrunnelse for hvorfor ratifikasjon ikke foreligger.

  g) Minstestraffdebatten
  DBR orienterte.

 2. Sundvollen 2019

 3. Anbefaling samhandling i digitale straffesaker (rapport fra arbeidsgruppe).
  Forsvarergruppen var representert ved Mette-Julie Sundby. MJS orienterte om arbeidet. Styret besluttet at anbefalingen bør sendes ut til medlemmene, og at det som gjelder gjennomføring av rettsmøter fremheves.

 4. Manglende praktisering av retten til forsvarer under avhør.
  Styret har fått mottatt en henvendelse som tyder på at det gis misvisende informasjon vedrørende retten til forsvarer under avhør. Dette, sett i sammenheng med tidligere lignende henvendelser som styret har mottatt, foranlediger en henvendelse til Riksadvokaten. DBR følger opp dette.

 5. E-post om visitering i Trondheim fengsel.
  BH besvarer denne og sier at det er slik praksis overalt.
   
 6. Henvendelse om tingrett som ikke vil bruke videolink.
  Utsettes til neste møte.

 7. Hurtigbehandlingsprosjektet i Oslo tingrett.
  Utsettes til neste møte. 

 8. Eventuelt
  Styret har mottatt en forespørsel om deltakelse på Norsk Rettsmedisinsk Forenings årsmøte og seminar om rettsmedisinsk sakkyndighet. Ingen i styret hadde anledning.

Neste styremøte berammet til:
Onsdag 20. mars 2019 kl. 17.00

Oslo, 6. februar 2019

FOR STYRET I FORSVARERGRUPPEN

Berit Holm

sekretær