Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Referat fra styremøter

Referat fra styremøte 6. oktober 2020

Forsvarergruppen hadde styremøte i Oslo den 6. oktober 2020

Emne: Styremøte i Forsvarergruppen
Dato: 6. oktober 2020

Deltakere:
Marius O. Dietrichson
Anne Kroken - Videolink
Bendik Falch-Koslung
Cecilie Nakstad
Espen Wangberg
Armin Khoshnewiszadeh - Advokatofreningens representant
Fride Wirak - leder Yngre forsvarere

Kopi:
Marit Lomundal Sæther
Hallvard Helle - leder Høringsutvalget

Sted: Oslo, 6.oktober 2020
Referent: Berit Holm
Dok.nr. 5/2020

1. REFEREAT FRA FORRIGE STYREMØTE 25. AUGUST 2020
Referatet ble godkjent.

2. ORIENTERINGSSAKER

a) Straffesaksforsendelser i Altinn
Det opplyses fra Riksadvokatens side at POD skal utarbeide informasjonsskriv innen et par uker.

 b) Automatisk varsel fra politiet til forsvarer når en sak henlegges.
Det er her purret flere ganger.

c) Felles henvendelse til Domstoladministrasjonen om behovet for rettsfrie dager mm i større straffesaker
Forsvarergruppen og Riksadvokaten skal sende felles henvendelse til Domstolsadministrasjonen. Avventer utkast til brev fra Riksadvokaten.

d) Justisdepartementets oppfølging av NOU 2016:24 – Ny straffesprosesslov
Justisdepartementet har meddelt at de ikke har tatt stilling til når de vil følge opp forslaget til ny straffeprosesslov, men at de jobber med endringer i den gjeldende loven. Styret er bekymret for kun en delvis og stykkevis innføring av ny straffeprosesslov idet det er en helhet i det forslaget som da går tapt. Det er derfor behov for å avklare hvilke forslag departementet nå jobber med. Forsvarergruppen henvender seg til departementet om dette.

e) Henvendelse fra Den rettsmedisinske kommisjon vedrørende opplæring i nye utilregnelighetsregler for aktører innen straffesakskjeden
Cecilie Nakstad tar på vegne av Forsvarergruppen kontakt med kommisjonen og deltar på et eventuelt møte, om det skulle komme i stand.

f) Trinnvis avkledning i Bergen fengsel – dom fra Gulating lagmannsrett
I lys av Gulating lagmannsretts dom (LG-2019-161767) har Kriminalomsorgsdirektoratet i brev av 21. september kommet med føringer til kriminalomsorgens regioner om rutiner ved kroppsvisitasjon. Dette vedlegges utsendelsen av referatet. Styret mener det nå er riktig å avvente videre oppfølging, til man har høstet erfaringer ved praktiseringen av de nye rutinene.Forsvarergruppen benytter anledningen til å omfordele det nye rundskrivet til FGs medlemmer.

g) Referat fra Yngre forsvarere
Fride Wirak redegjorde for gruppens arbeide. Det har siden sist møtet blitt avhold foredrag ved Henrik Bliksrud om vitneutspørring, og det arbeides også med en fullmektighåndbok med tips og triks for fullmektiger.

3. ÅRSMØTE 2020
Årsmøtet er lagt til 13. oktober 2020 kl. 18:00 til Thon Conference, Universitetsgt. 26. Årsmøtet må nå rette seg etter de nye smittebestemmelse som gjelder for Oslo kommune, og det betyr at alle deltagerne må være påmeldt skriftlig. Serveringen foretas ved bordene.

4. SUNDVOLDEN 2021
Styret regner med at vi får i gang seminaret igjen høsten 2021. Hotellet er booket 22. – 24. oktober 2021. Vi vil forholde oss til de regler for smittevern som gjelder på det daværende tidspunkt. Styret kommer tilbake til dette – og vi vil sende ut påmeldingsskjema i slutten av februar 2021.

5. HENVENDELSE VEDRØRENDE KONFERANSESAMTALER MELLOM FORSVARER OG SIKTEDE MED TELEFONTOLK
Styret har mottatt en henvendelse om at det ikke lenger er mulig for siktede i varetekt å ringe sin oppnevnte forsvarer og at forsvareren kobler på en telefontolk med «konferanse-funksjon». Styret vil undersøke dette nærmere ved å henvende seg direktoratet.

6. Tildeling av masterstipend for oppgave om klausulering
Styret vedtok å tildele et masterstipend pålydende 30.000.- til Lara M. Wik for å skrive oppgave om klausulering av straffesaksdokumenter. Oppgaven skrives og leveres våren 2021. Oppgaven vil gå inn i FGs faktagrunnlag i FGs arbeid mot klausulering.

7. Henvendelse vedrørende masteroppgave om ankesiling
Masterkandidat Nora Ringerud har kontaktet Forsvarergruppen vedrørende sin oppgave om ankesling. Her kan vi ikke gi noen økonomisk støtte – men bistår med faglig og praktiske oppfølging. Oppgaven skrives og levers våren 2021. Oppgaven vil gå inn i FGs faktagrunnlag vedr ankesiling.

8. EVENTUELT
Marit Lomundal Sæther ønsker at Forsvarergruppen retter søkelys mot forholdene til barn (under 18 år) i arrest. Erfaringer tilsier at barn ikke behandles i tråd med arrestinstruksen, jf. instruksen del II pkt. 5. Marit utformer et brev i samråd med Marius.

 

NESTE STYREMØTE ER:
TIRSDAG 24. NOVEMBER 2020 KL. 17:OO
C.J. HAMBROS PLASS 5

 

                                                 Oslo, den 7.  oktober 2020
                                    FOR STYRET I FORSVARERGRUPPEN
                                                         Berit Holm
                                                          sekretær