Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Referat fra styremøter

Referat fra styremøte 7. juni 2017

Forsvarergruppen holdt styremøte i Oslo 7. juni 2017.

Tilstede på møtet var:

  • Marius Dietrichson
  • Anne Kroken
  • Arne Gunnar Aas
  • Kim Gerdts
  • Marijana Lozic
  • Mette-Julie Sundby

Agenda for styremøtet var utsendt på forhånd.

1. Referat fra styremøtet 27. april 2017 ble vedtatt.

 2. Orienteringssaker:

  • Revisjonen av retningslinjer for forsvarere er blitt noe arbeidskrevende enn først forutsatt og det vil nok ta litt mer tid å gjennomgå materialet, særlig når det gjelder taushetsplikt og fortrolighet mellom klient/forsvarer.
  • Opphevelse av juryordningen.  Det var stortingshøring 9. mai 2017 om opphevelse av juryordningen og sammensetning av fremtidens meddomsrett. Arne Gunnar Aas fra Forsvarergruppens styre deltok.
  • Det var stortingshøring om forslaget om økning straffene og økning av maksimumsstraffen. Stortingshøringen fant sted 30. mai hvor Marius Dietrichson fra forsvarergruppens styre deltok.  Det hadde også vært møter mellom politikere og representanter fra Advokatforeningen/Forsvarergruppen forutfor og i etterkant av høringen. Forsvarergruppen har etter komiteens behandling, all grunn til å være tilfredse – det ser ut til at Advokatforeningen kommer til å få gjennomslag for de synspunktene ble fremmet i foreningens høringsuttalelse.

3. Høstseminaret.

Det arbeides nå med utarbeidelse av program for seminaret.  Det sendes også ut en ekstra påminnelse til deltagerne. Det er fortsatt noen få plasser igjen

4. Styret har mottatt en henvendelse fra Norges Kampsportsforbund med spørsmål om foredragsholder til selvforsvarsseminar.

FG finner ikke å kunne prioritere det nå. Aurora meddeler forbundet.

5. Forsvarergruppen har mottatt svar fra DA vedrørende fakturering i forbindelse med varetektsfengslinger.

6. Forsvarergruppen på Facebook. –

Forsvarergruppen besluttet, per nå, ikke å opprette en Facebook-gruppe.

7. Forsvarergruppen er blitt anmodet om å foreslå et medlem til Gjenopptakelseskommisjonen, og da en dommer. Forsvarergruppens forslag er: Tingrettsdommer Kim Heger. Men FG vil også foreslå en advokat. Det ble derfor besluttet også å foreslå advokat Marijana Lozic.

8. Eventuelt:

a)       Det ble redegjort for arbeidet med høringsuttalelsen til straffeprosesslovutvalgets utredning.

 b)       Styret besluttet å invitere tidligere ledere av Forsvarergruppen til 40-års jubileum på Sundvolden.

 

c)       Enighet i Styret om at lovutvalget sender kopi av høringer til MD ved oversendelse til sekretariatet.

 

d)       Styret holder sin «sommeravslutning» 7. september 2017 og inviterer lovutvalget til middag på Festningen restaurant.

 

  1. Neste styremøte er: Torsdag 7. september 2017 kl. 17:00  - C. J. Hambros plass 5, 3. etg.

 

 

 

Oslo, den 12. juni 2017

FOR STYRET I FORSVARERGRUPPEN

 

 

Berit Holm