Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Referat fra styremøter

Referat fra styremøte 8.oktober 2019

Forsvarergruppen hadde styremøte i Oslo den 8.oktober 2019

Emne: Styremøte i Forsvarergruppen 
Dato: 8.oktober 2019

Deltakere:
Marius O. Dietrichson
Anne Kroken
Arne Gunnar Aas
Kim Gerdts
Bendik Falch-Koslung
Mette-Julie Sundby
Marit Lomundal Sæther
Cecilie Nakstad
Didrik Beck Rodarte – Advokatforeningens representant
Martin Kaasgaard Nielsen – politisk rådgiver i Advokatforeningen (deltok under behandlingen av punkt 2 nedenfor)

Kopi: Halvard Helle - Høringsutvalgets representant 

Sted: Oslo, 9.oktober 2019
Referent: Berit holm
Dok.nr. 6/2019

Styret var tilsendt agenda på forhånd.

1. Referat fra forrige styremøte 22. august 2019.
Godkjent

2. (Ny) Statsbudsjettet og ny salærsats for 2020
MOD orienterte. Advokatforeningen hadde bedt om 1069,- kroner per time, og i statsbudsjettet ble det foreslått 1060.- per time. Styret er skuffet. MKN redegjorde for bakgrunnen for Advokatforeningens forhandlingsstrategi, som knyttet seg til at dette var første år der salærsatsen skulle fastsettes etter konsultasjoner. Man forsøkte derfor å legge seg på et realistisk nivå med hensyn til prisutvikling og tidligere års salærsatser. Det var enighet om at når dette ikke ble fulgt opp av departementet, må man neste år gå frem på en annen måte.

Styret diskuterte også flere innfallsvinkler, f. eks. å kreve overtidsbetaling hvis man må rykke ut i forbindelse med politiavhør sene kvelder eller i helger, og det samme når det gjelder rettsmøter som faller utenom ordinær tidsramme.

Temaet bør reiser på Sundvolden under «Åpen talerstol».

3.Orienteringssaker:

a) Manglende praksis av retten til forsvarer under avhør.
Det er nå kommet svar fra Riksadvokaten, som skriver:

«Riksadvokaten er enig i at avhører som utgangspunkt kan og bør begrense seg til å informere om retten til å la seg bistå på ethvert trinn av saken, herunder under avhør. Avhører bør således ikke på eget initiativ informere om, komme med sin vurdering av eller diskutere retten til offentlig oppnevnt forsvarer. En er enig med Forsvarergruppen i at formidling til mistenkte og siktede av vurderinger av retten til offentlig oppnevnt forsvarer i avhørssituasjonen, kan være egnet til å forvirre og vil i ytterste konsekvens kunne undergrave retten til å la seg bistå.

I tillegg kommer, som påpekt av Advokatforeningen, at betaling for bistand er en sak mellom mistenkte/siktede og forsvarer - uavhengig av reglene for offentlig oppnevning.

Det understrekes at riksadvokaten ikke har grunn til å tro at det er et systematisk eller stadig gjentakende problem at mistenkte og siktede gis forvirrende eller misvisende informasjon om retten til forsvarer under avhør. Feil og unøyaktigheter kan likevel forekomme, og det er viktig at disse avdekkes og gir foranledning til lærdom.

Riksadvokaten legger til grunn at foreleggelsen av foreningens henvendelse allerede har økt bevisstheten om hva som omfattes av informasjonsplikten, hva som ikke omfattes, og mulige feilkilder i den forbindelse. Oslo politidistrikt har i sitt brev også opplyst at man der vil være mer presis i opplæringen for fremtiden.»

Styret er fornøyd med svaret fra Riksadvokaten.

b) Automatisk varsel fra politiet til forsvarer når en sak henlegges.
Avventer svar.

c) Møte med Nybøe angående forsvarers adgang til straffesaksdokumenter.
MOD orienterte om at han har holdt et innlegg om forsvarerperspektivet ved avhør på Kripos’ etterforskningskonferanse. Der snakket han kort med Nybøe, men det ble ikke avtalt et møte.

d) Referat fra møtet med POD 20.august 2019 om sikkerheten til forsvarer i politiarresten.
BFK deltok på et møte i Politidirektoratet, som det fremgår av referatet fra forrige styremøte. Styret har nå mottatt PODs referat fra møtet.

e) Hurtigbehandligsprosjektet
MOD orienterte om dette arbeidet, og styret var enige om at dette fungerer godt. Prosjektet viser tydelig at politiets tidsbruk er et holdningsspørsmål, ikke et pengespørsmål.

f) (Ny) Advokatforeningens innlegg (amicus curae) i sak for Høyesterett vedrørende uhjemlet isolasjon.
Forsvarergruppen har for Advokatforeningen foreslått at foreningen burde invbolvere seg i isolasjonssak for Høyesterett. BFK orienterte om innlegget han har skrevet på vegne av Advokatforeningen. DBR sender innlegget til alle i styret.

g) (Ny) Kontaktutvalgsmøte i Oslo tingrett
MOD orienterte

4. Sundvolden
Mesteparten av møtet ble brukt til å diskutere høstseminaret på Sundvolden.

5. Forespørsel fra bistandsadvokatutvalget om et samarbeid med Forsvarergruppen i forhold til hva som ligger i kravet til «særlige grunner» for re-oppnevning til en tredje periode som fast forsvarer/fast bistandsadvokat.
Styrets erfaring er at det er en høy terskel for å bli re-oppnevnt for en tredje periode som fast forsvarer, og at det bør være slik. Styret ønsker ikke å engasjere seg i dette på nåværende tidspunkt.

6. Eventuelt
CN har mottatt forslag om å etablere en gruppe/forum innen Forsvarergruppen for unge og/eller nye forsvarsadvokater. Styret er positive til dette initiativet, og vil ta dette opp på Sundvolden under «Åpen talerstol».

Neste styremøte:
Onsdag 20. november 2019 kl. 17:00

 

                                                     Oslo, 9. oktober 2019
                                    FOR STYRET I FORSVARERGRUPPEN
                                                            Berit Holm
                                                             sekretær