Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Referat fra styremøter

Referat fra styremøtet 21. april 2016

Forsvarergruppen holdt styremøte 21. april 2016 på C.J Hambros plass 5

Deltagere:

Marius O. Dietrichson
Johnny Veum
Anne Kroken
Marijana Lozic
Arne Gunnar Aas
Kim Gerdts

Marius Dietrichson henviste til utsendt agenda for styremøtet.

1.Referat fra forrige styremøte 01.03.2016

Det var ingen bemerkninger til referatet fra styremøtet 1. mars 2016.

2. Orienteringssaker

a) Ringerike fengsel har besvart Forsvarergruppens forespørsel vedrørende praksis for godkjennelse av tolker. Ringerike fengsel fastholder sine synspunkter om at der hvor innsatte sitter på restriksjoner, så skal tolkene være forhåndsgodkjent av politiet før klientmøtet, med mindre det er tale om en tolk som har tjenestegjort i rettsforhandlinger. Dette reiser prinsipielle og praktiske problemer. AGA følger dette opp overfor kriminalomsorgsdirektoratet.

b) Forsvarergruppen har ikke mottatt svar fra Domstoladministrasjonen vedrørende spørsmål om fakturering i forkant eller etterkant i fengslingsperioder.

c) Det er kommet svar fra Oslo politidistrikt vedrørende telefontjenesten i arresten, og vi legger svaret til grunn – og vi ser hvordan dette utvikler seg videre.

d) Det er gitt beskjed om at Forsvarergruppen ikke har noen bemerkninger til instruksen for tilrettelagt avhør.

e) Vedrørende Frokostseminaret med tittelen «Trepartsprosess – har vi fått det og er det ønskelig?» - MD orienterte.

f) Om iverksettelse av «hurtigspor» i Oslo tingrett – MD orienterte

g) MD orienterte om møtet med delegasjonen fra Vietnam 20.4. 2016.

h) Den 28. april vil det være et møte med den amerikanske ambassadøren. MD møter.

3. Tilbakemeldinger fra potensielle foredragsholdere til Høstseminaret

4. Høstseminaret

5. Utkast til rettspolitisk plattform
Her er styret enig om å bruke AD's forslag.

6. Klausulerte dokumenter
MD følger opp

7. Elektronisk oversendelse av dokumenter
Dette følges opp av AG. Det er stor misnøye med ordningen og den er svært tidkrevende og kostbar for advokatene.

8. Kurs med Røde Kors
Styret mente at dette ligger noe utenfor Forsvarergruppens arbeidsområde, og deltar derfor ikke her.

9. Nytt medlem i Etikkutvalget.
Forsvarergruppen er forespurt om å foreslå en eventuell ny kandidat til dette verv. ML forespør om Nadia Hall hos Elden & Co kunne tenke seg å være medlem. Det er 3 møter i året og man velges for en to-årsperiode.

10. Ny leder i Advokatforeningen.
Av de kandidater som er foreslått av Advokatforeningen, ønsker Forsvarergruppen å gi uttrykk for at det, foruten Frode Sulland, er to som fremhever seg, og en som ikke gjør det. BH utformer et brev til Valgkomiteen som sendes MD.

11. Innocence Project eller tilsvarende i Norge.
Forsvarergruppen har fått en henvendelse fra Jon Grøttum (tidligere Kripos) om støtte til dette prosjekt. Styret diskuterte dette, og det sendes tilbakemelding om at man synes prosjektet har meget for seg – men at Forsvarergruppen ikke har noen muligheter til å yte økonomisk eller annen støtte på det nåværende tidspunkt.

12. Glattcelleprosjektet.
Det er avtalt møte i juni 2016.

13. Valgkomiteen
Neste styremøte

14. Neste styremøte:
Neste styremøte er berammet til tirsdag 24. mai 2016 kl. 16:30 – C. J. Hambros plass.

15. Styrets sommeravslutning
Tar vi som vanlig når høsten starter – nemlig:
Mandag 29. august på Solsiden.
Vi vil også invitere Høringsutvalget til denne middagen.
Forsvarergruppen har styremøte forutfor middagen.

Oslo, den 23. april 2016
FOR STYRET I FORSVARERGRUPPEN

Berit Holm
sekretær