Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Referat fra styremøter

Referat fra styremøtet 24. mai 2016

Forsvarergruppens styre holdt møte tirsdag 24. mai 2016 kl. 16:30.

Deltagere:

Marius O. Dietrichson
Anne Kroken
Marijana Lozic
Mette-Julie Sundby
Arne Gunnar Aas

 

Det var ingen innvendinger mot siste styrereferat av 21. april 2016.

 

Orienteringssaker:

a)      Hurtigsporet. Ordningen er utformet i tråd med våre synspunkter ved at det ikke foretas lovendringer, men at ordningen gjennomføres innen gjeldende regelverk. Selve forsvarervaktordningen er også innrettet i tråd med våre synspunkter, særlig at den tilkalte ikke selv trenger å foreta alle forretninger som fengsling.

b)     Styret var tilfreds med at styrets førstevalg, Jens Johan Hjort, var den som ble innstilt til å overta rollen som leder for Advokatforeningen.

c)      Det er ikke kommet svar på vår henvendelse til Riksadvokaten om oversendelse av straffesaksdokumenter. 

d)     Forsvarergruppen har sendt brev til Kriminalomsorgsdirektoratet vedrørende praksis for godkjennelse av tolk ved fengselsbesøk.

e)      Forsvarergruppen har sammen med Advokatforeningen og også andre deltagere hatt møte med den amerikanske ambassadøren den 28. april.  Møtet var hyggelig og uformelt.

f)       Forsvarergruppen har rykket inn annonse i Advokatbladet vedrørende seminaret på Sundvollen.

Henvendelse vedrørende tilrettelagt avhør

Styret har mottatt e-post fra advokatene Ingrid Breistein, Unni Fries og Ragnhild Torgersen. Styret vil forfølge denne saken, og vi henvender oss til Riksadvokaten med forespørsel om ikke ordningen snart burde evalueres. Vi har synspunkter på en slik evaluering. Forsvarergruppen ønsker å tilkjennegi at vi har fått mange bekymringsmeldinger som vi ønsker å sette fokus på.

Valg av medlem i Representantskapet

Det skal velges en representant fra Forsvarergruppens styre og Styret valgte enstemmig Anne Kroken.  Dette meddeles Advokatforeningen av Aurora Geelmuyden. Leder vil formentlig være representert gjennom Hovedstyrets tilstedeværelse i representantskapet.

Forsvarergruppens valgkomite.

Marijana Lozic og Anne Kroken stiller til gjenvalg.

Johnny Veum ønsker å overlate sitt verv til et nytt medlem.

Styret utarbeider et brev til valgkomiteen.

Advokatfullmektiger som opptrer som forsvarere

Styret diskuterte dagens praksis rundt oppnevnelser av fullmektiger som forsvarere i anledning en henvendelse fra Tilsynsrådet.

Høstseminaret på Sundvollen

Endringer i Oslo tingretts fengslingsrundskriv

Styret har ingen innvendinger til dette og Aurora Geelmuyden sender beskjed til Ina Strømstad.

Oppfølgning av aktørkonferansen.

Her vil Marijana Lozic møte som Forsvarergruppens representant.

Eventuelt

Det er blitt foreslått å opprette et lokallag av forsvarergruppen i Bergen. Marius Dietrichson tar kontakt med forslagsstilleren.

 

Neste styremøte er 29. august 2016 kl. 17:00.  Deretter til Solsiden kl. 20:00 hvor også medlemmene fra Høringsutvalget er invitert.

 

Oslo, den 26. mai 2016
FOR STYRET I FORSVARERGRUPPEN
Berit Holm
sekretær