Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Referat fra styremøter

Referat fra styremøtet 6. september 2015

Forsvarergruppens styre holdt møte 6. september 2016 i Oslo.

Tilstede på møtet:

Marius Dietrichson
Anne Kroken
Johnny Veum
Marijana Lozic
Mette-Julie Sundby
Arne Gunnar Aas
Kim Gerdts

Forsvarergruppen holdt sitt første høstmøte tirsdag 6. september 2016 kl. 16:30.
Det henvises til oversendt agenda.

1. Det var ingen innvendinger mot referatet fra styremøtet 24. mai 2016.

2. Orienteringssaker
Tilrettelagte avhør: Det er stor misnøye blant forsvarerne om denne ordningen. Forsvarergruppen har forfulgt saken overfor RA idet det derifra tidligere er varslet en gjennomgang av det nye regelverket. Når det gjelder spørsmål om adgang til å komme med innspill til Riksadvokaten i forbindelse med hans gjennomgang av ordningen, i håp om å kunne endre denne, så ønsker Styret å rette en henvendelse til Riksadvokaten med anmodning om å få være en del av høringsprosessen, og ikke bare en aktør som gis adgang til å uttale seg. AG retter en henvendelse dit.

Vedrørende kurs/seminar for forsvarsadvokater i Bergen, er dette under arbeid.

Styret har notert seg fristen som Høyesterett har satt vedrørende innsendelse av støtteskriv i straffesaker.

Når det gjelder Hurtigspor-ordningen i Oslo tingrett, så er ordningen startet opp den 1. september 2016 – uten lovendringer slik som det opprinnelig var foreslått fra departementets side. Forsvarergruppen er tilfreds med at ordningen ble etablert uten lovendringer som i så fall ville vært i siktedes disfavør.

Styret har fått brev fra Kriminalomsorgsdirektoratet vedrørende praksis for godkjennelse av tolker (det gjelder Ringerike fengsel). Vi ser videre på hvordan utviklingen blir.

Merarbeidet ved å trykke ut saksdokumenter som er mottatt på CD eller over e-post: Dette ser ut til å bli ordningen i fremtiden. Det vises fra Forsvarergruppens side til at meromkostningene for slikt arbeid, er hjemlet dekket i salærinstruksen. Forsvarergruppen har notert seg at enkelte domstoler likevel ikke vil honorere slikt arbeid, og Forsvarergruppen vil derfor vurdere å finne en egnet sak som kan prøves rettslig med bistand fra Advokatforeningen.

3. Dialogmøte med Statens sivilrettsforvaltning
KG berammer et møte med Kim og Marius

4. Påmelding og registrering høstseminaret 2017
Styret ønsket å fortsette den praksis som har vært tidligere ved at registrering skjer direkte til Forsvarergruppen.

5. Omvisning i fengsel
På bakgrunn av et innsendt forslag vil Forsvarergruppen sende en anmodning til Oslo fengsel om det for forsvarerne kan arrangeres en omvisning i Oslo fengsel. Hvis det blir et positivt svar, så vil Forsvarergruppen ta initiativ til en slik omvisning. AG kontakter Oslo fengsel.

6. Kurs i elektronisk saksbehandling i straffesaker
Det er også fremmet et forslag om kurs i elektronisk saksbehandling i straffesaker. Forsvarergruppen ønsker å legge til rette for et slikt kurs (eller kurser). Det ble antydet at man kunne kontakte en polititjenestemann (Brekke) om saken. Hvis det blir et positivt svar på dette, ønsker Forsvarergruppen å holde slike kurs i de store byene. (AG forsøker å finne en person som kan bistå oss her).

7. Fagdagene
Forsvarergruppen er bedt om å komme med temaforslag til fagdagene
- Større bruk av forsvarere under etterforskning
- Hva kan man gjøre for å hjelpe klientene
- Håndfaste tips vedrørende behandling av klienter – o.sv.

8. Møte med påtaleanalyseutvalget
Forsvarergruppen er invitert til et møte den 29. september. AG undersøker om MJS kan delta..

9. ECBA-konferansen i Lisboa
MD deltar på konferansen, og AGA gir beskjed snarest om han kan delta.
For de øvrige styremedlemmene passet ikke tidspunktet.

10. Henvendelse fra Kim Gerdts
KG redegjorde for avslag på krav om erstatning for uberettiget straffeforfølgelse fordi hans klient bl. a. ikke var villig til å avgi forklaring. Styret ønsket å holde seg orientert om saken idet avslaget går på tvers av grunnleggende straffeprosessuelle prinsipper. KG tar først kontakt med departementet for om mulig å få vedtaket omgjort.

11. Høstseminaret
Utkast til program forelå på møtet, og det ble redigert slik at det skulle være klart for utsendelse.

12. Øvrige punkter:
De øvrige punkter som var til behandling ble utsatt.

13. Eventuelt
Neste styremøte er tirsdag 11. oktober 2016 kl. 16:30.

Oslo, den 15. september 2016
FOR STYRET I FORSVARERGRUPPEN

Berit Holm
sekretær