Høringsuttalelser

  1. Endringer i stykkprisforskriften som følge av endringer i straffeprosessloven knyttet til aktiv saksstyring

  2. Endringer i straffeloven og skadeserstatningsloven (skjult personforfølgelse mv.)

  3. NOU 2020:17 "Varslede drap?" Partnerdrapsutvalgets utredning

  4. Ny lov om erstatning fra staten til voldsutsatte

  5. Rettshjelpsutvalgets utredning NOU 2020:5

  6. Forslag til endringer i straffeprosessloven og straffeloven

  7. Forslag til ny barnevernslov