Utvalg for internadvokater

Aktuelt

Tilbake til Praktisk informasjon

Organisasjonsadvokat

Som organisasjonsadvokat er du ansatt i en organisasjon og utfører oppdrag for organisasjonens medlemmer. Slik medlemsbistand er som regel regulert i organisasjonens regelverk, også når det gjelder salærberegning.

Her finner du råd om organisasjonsadvokaters oppdragsbekreftelse og taushetsplikt, regler for sikkerhetsstillelse og formueskadeforsikring samt annet relevant regelverk.

Begrensninger i virksomheten som organisasjonsadvokater kan drive

Adgangen til å drive advokatvirksomhet som organisasjonsadvokat representerer et unntak fra hovedregelen i domstolloven § 231 om organisering av advokatvirksomhet. Unntaket er begrenset i den forstand at ikke all slags advokatvirksomhet kan drives av organisasjonsadvokater. Etter dstl. § 233 første ledd bokstav b kan advokatvirksomhet bare organiseres som organisasjonsadvokat når bistanden i det vesentlige ytes til medlemmene, og bistanden til andre enn medlemmer er av samme art som den bistanden som ytes til medlemmene.

Taushetsplikt

 •  Når organisasjonsadvokater driver rådgivning for organisasjonens medlemmer, vil rådgivningen kunne være underlagt taushetsplikt tilsvarende det som gjelder for privatpraktiserende advokater. Taushetsplikten gjelder overfor medlemmet og innebærer at informasjonen som advokaten får i forbindelse med oppdraget ikke kan viderebringes til andre.
 • Taushetsplikten vil sette krav til organiseringen av den interne driften:
 • Det må være klare skiller mellom advokatvirksomheten og organisasjonens øvrige virksomhet.
 • Advokatvirksomheten må ha arkivsystemer som sikrer mot innsyn fra organisasjonens øvrige ansatte. Det må være fysiske og praktiske skiller som hindrer at taushetsbelagt informasjon tilflyter uvedkommende.
 • Medlemmet kan samtykke til at taushetsplikten settes til side slik at organisasjonen kan gis innsyn i korrespondansen helt eller delvis.

Oppdragsbekreftelse

Advokatforeningens medlemmer er pålagt å utferdige skriftlig bekreftelse på avtalte oppdrag.

 • I bekreftelsen klargjøres oppdragets art, hvordan salæret beregnes, forventet tidsbruk og klientens klageadgang. Denne informasjonen vil kunne fremme klientens opplevelse av trygghet og forutberegnelighet.
 • Den sentrale målgruppe for pålegget om oppdragsbekreftelse er de privatpraktiserende advokatene. Som organisasjonsadvokat vil man imidlertid som regel stå i et noe annet forhold til sin klient i og med at klienten normalt ikke betaler noe honorar for utførelsen av advokattjenester. Det kan derfor være naturlig å vurdere i hvilken utstrekning pålegget om oppdragsbekreftelse ut fra sitt formål får anvendelse i slike tilfeller.
 • Noen hensyn tilsier imidlertid at oppdragsbekreftelse likevel bør utferdiges:
 • Dersom ikke all bistand dekkes har medlemmet behov for å vite hvordan videre bistand faktureres.  
 • Videre må det legges til grunn at medlemmene som bistås vil ha det samme behovet som andre klienter for identifikasjon av oppdraget, forventet tidsbruk og informasjon om klageadgang mv.
 • Dersom organisasjonen har vedtekter eller retningslinjer som klart angir den bistand som ytes i kraft av medlemskapet, kan disse legges ved som bilag til den konkrete oppdragsbekreftelse.
 • Når organisasjonsadvokaten utfører oppdrag for organisasjonen som sådan har oppdragsbekreftelse vært ansett unødvendig. Det kan likevel vurderes om det kan være hensiktsmessig å opptre med oppdragsbekreftelser når advokaten påtar seg konkrete oppdrag.

Sikkerhetsstillelse og forsikring

Organisasjonsadvokater utfører sin advokatvirksomhet med hjemmel i domstollovens § 233 første ledd bokstav b. For å utøve slik advokatvirksomhet, dvs. å bistå som advokat overfor organisasjonens medlemmer, må man ha en aktivisert advokatbevilling. Det krever at man oppfyller kravene til sikkerhetsstillelse.

 • Advokatforeningen legger til grunn at risikoen for slikt ansvar er noe mer begrenset enn ved vanlig frittstående advokatvirksomhet. Premien for den obligatoriske sikkerhetsstillelse med tilhørende forsikring i Advokatforeningens kollektive ordning er derfor litt lavere enn for vanlig advokatvirksomhet.
 • For organisasjonsadvokater vil forsikringen etter den kollektive ordningen også gi dekning for en begrenset advokatvirksomhet overfor andre enn organisasjonens medlemmer.
 • Det påpekes til slutt at regnskapskrav og andre krav som følger av advokatlovgivningen som utgangspunkt gjelder for organisasjonsadvokater. Advokatforskriften gir hjemmel for dispensasjon for fast ansatte advokater som ikke har midler til forvaltning for eller mottar honorar fra klienter. Eventuelle dispensasjoner gis av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet som også har hjemmel til å gi dispensasjon i andre tilfeller dersom dette finnes ubetenkelig.
 • Advokater som har slikt fritak plikter å bekrefte at de fortsatt oppfyller vilkårene hvert år innen 30. april.

Oppdrag for arbeidsgiver

Det er ingenting i veien for at organisasjonsadvokater yter juridisk bistand for sin arbeidsgiver. Dette fremkommer ikke uttrykkelig av lovteksten, men er alminnelig antatt. Når slik bistand gis, må advokaten være bevisst på de problemstillinger som rollen som internadvokat reiser. Advokatforeningens anbefaling for internadvokater vil i slike tilfeller være relevant også for organisasjonsadvokater.