Oppland krets

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Referat fra årsmøte i Oppland krets 2017

Oppland krets årsmøte 2017 ble avholdt på Strand hotell, Gjøvik 02.mars 2017.

Sak nr. 1 Godkjenning av innkalling og saksliste.  Forslag til vedtak: Godkjennes.  Vedtak: Enstemmig.

Sak nr. 2  Valg av møteleder og referent.  Forslag til vedtak: Leder Oddvar Møllerløkken som møteleder. Styremedlem Sigurd Lorentsen som referent.  Vedtak: Enstemmig.

Sak nr. 3  Leder gjennomgikk hovedpunktene i regnskapet. Godkjenning av årsregnskap og årsoppgjør.  Forslag til vedtak: Godkjennes.  Vedtak: Enstemmig.

Sak nr. 4  Leder leste opp årsberetningen. Forslag til vedtak: Godkjennes.  Vedtak: Enstemmig.

Sak nr. 5  Anvendelse av foreningens midler.  Styret fremmet forslag på NOK 10.000,- til styrehonorar, og NOK 10.000,- til Amnesty. Vedtak: Enstemmig.

Sak nr. 6  Fastsettelse av kretskontingent.  Styret foreslo uendret kontingent pålydende NOK 850,-  Vedtak: Enstemmig

Sak nr. 7 Leder informerte årsmøtedeltakerne om den lave interessen for lokalforeningens vår- og høstkurs.   Foreningen har 101 medlemmer fordelt på 69 menn (68 %) og 32 kvinner (32 %)  Oppmøtet på dagens kurs i vitnepsykologi (16 stk. herav 3 kvinner) med påfølgende årsmøte gjenspeiler manglende interesse/prioritering.   Styret fremmet derfor forslag på å kutte ut høstkurset for inneværende år og for 2018, og i stedet satse på lokale treff slik man nettopp har gjennomført vis à vis jusstudentene på Lillehammer.  For øvrig et vellykket arrangement.   Styret vil jobbe for et tilsvarende treff på Gjøvik høsten 2017.   Styret vil også gi økonomisk støtte til lokale arrangement i øvrige regioner (Valdres, Gudbrandsdalen og Hadeland).  Årsmøtedeltakere fra Gjøvik minnet styret om at det er ønskelig at forvaltningsjuristene på Lillehammer (fylkesmann, fylkeskommunen, o.l.) og de studentene som dagpendler til Lillehammer også inviteres til treffet på Gjøvik.  Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

Sak nr. 8  Valgkomiteens leder, Jo Are Aamodt Brænden,  refererte valgkomiteens enstemmige innstilling.  Innstillingen klappet inn.   «En fotnote» fra årsmøtet – styret og valgkomiteen må forsøke å motivere medlemmer fra andre deler av distriktet til å ta verv kommende år, slik at vi kan få en bedre fordeling.

Sak nr. 9  Årsmøtet ga uttrykk for at styret må se nærmere på om det skal utarbeides retningslinjer for oppmerksomhet fra lokal advokatforening ved jubileer/runde år, avslutning av yrkeskarriere, og begravelse.  

Jevnaker 06. mars 2017  

Referent Sigurd Lorentsen