Oslo krets

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Kurs om lovfestet og ulovfestet objektivt ansvar i personskadesaker

Den 24. oktober 2018 holdt Pan Farmakis kurs for advokater om lovfestet og ulovfestet objektivt ansvar i personskadesaker. Første del av kurset behandlet de lovfestede områdene for objektivt erstatningsansvar, herunder produktansvaret, legemiddelansvaret, bilansvaret og arbeidsgiveransvaret. Både ansvarsgrunnlagene og relevant rettspraksis ble drøftet og vurdert.

Den andre delen av kurset handlet om det ulovfestede objektive ansvaret. Det ble foretatt en grundig gjennomgang av minstevilkårene utledet fra rettspraksis, samt hvilke momenter som er relevante i helhetsvurderingen av om hvem som er nærmest til å bære risikoen.

Avslutningsvis løftet Pan frem noen refleksjoner rundt den dagsaktuelle "Spinningsaken" som vil bli behandlet av Høyesterett 29. og 30. november. Spørsmålet i saken er hvorvidt et treningssenter i Alta er objektivt ansvarlig for en skade som en kvinne pådro seg i forbindelse med spinning. Lagmannsretten kom til at treningssenteret var objektivt ansvarlig (LH-2017-189843), og det kom flere innspill og tanker fra salen om hvorvidt dette var en riktig vurdering av saken. Det blir spennende å se hva Høyesterett kommer frem til!
Oslo krets takker Pan Farmakis for et meget oversiktlig og lærerikt kurs.