Oslo krets

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Oslo krets studietur 2019

Gruppebilde av styret i Oslo krets

I lys av den stadig pressede politiske situasjonen i Polen, besluttet styret å legge årets studietur til Warszawa.

Styret i Oslo krets reiser hver høst på en årlig studietur. Målet for studieturene er å bli kjent med andre lands rettstradisjoner og utveksle erfaringer med nasjonale og regionale advokatforeninger, dommere og dommerforeninger, samt utenlandske advokatkolleger.

Polen har siden 2015 vært styrt av det nasjonalkonservative partiet «Lov og rettferdighet» - PiS. Partiet hadde inntil nylig flertall i både underhuset og senatet, men mistet flertallet i senatet på tross av valgseier i oktober 2019.

Partiets partiprogram baserer seg på forholdsvis stor statlig innblanding gjennom gode velferdsordninger som gratis skolegang, helsetjenester og økte antall kommunalboliger. De ønsker å skjerpe straffene for forbrytelser mot liv, helse og eiendom og har foreslått å gjeninnføre dødsstraff, og motsetter seg blant annet legalisering av abort og registrering av homofile par. Gjennom flertallet i parlamentet har PiS hastevedtatt lover som innleder en rekke omstridte domstolsreformer.

I Warszawa var det planlagt flere interessante møter med ulike aktører i rettssystemet. Første møte var med Joanna Hetnarowicz-Sikora og Dorota Zabłudowska, begge styremedlemmer i den polske dommerforeningen Iustitia. Dommerne kunne fortelle om en svært krevende hverdag. Mange dommere opplever at de er under et sterkt press og utsettes for svertekampanjer. De beskrev hyppige lovendringer og at de var bekymret for domstolens uavhengighet. Som eksempel nevnte de en lovendring som har medført at det styrende partiet har fått økt innflytelse på utnevnelse av dommere. Antall disiplinærsaker mot dommere har økt betraktelig på grunn av et nytt disiplinærsystem som de mener undergraver dommernes uavhengighet fra politisk kontroll.

Neste møte var med advokat Piotr Wieczorkiewicz, leder av Foreign Affairs Committee i Warsaw Bar Association. I Polen er det to likestilte advokatforeninger – en for advocates og en for attorneys at law. Hver forening har egne selvstyrte regionale foreninger. Wieczorkiewicz forklarte at den største forskjellen mellom foreningene er at attorneys at law kan være ansatt som advokat, mens advocates må være privatpraktiserende.

Vi møtte også Aleksander Grebieniow (PhD), member of the Research and Analyses Office i Polens Høyesterett. Grebieniow kunne blant annet fortelle at det i 2018 ble vedtatt en ny lov med krav til lavere pensjonsalder, som medførte at om lag 30 % av dommerne ville bli avsatt og erstattet at nye dommere utpekt av regjeringen. 

I tillegg til de tre ordinære kamrene i Høyesterett – Criminal Chamber, Sivil Chamber, Labour and Social Security Chamber, er det nylig blitt opprettet to tilleggskamre – Extraordinary Control and Public Affairs Chamber og Disciplinary Chamber. Særlig sistnevnte har medført et betydelig økende antall disiplinærsaker mot dommere. Ifølge en uttalelse fra EU er det påpekt at det er tvilsomt om oppnevnelse av dommere til Disciplinary Chamber og saksbehandlingen i det nye disiplinærsystemet beskytter dommerne for politisk kontroll.

Senere møtte vi Commissioner for Human Rights (ombudsmannen), representert ved director Maciej Taborowski og Chief Coordinator for the Strategic Litigation Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Ombudsmannen er uavhengig og tar ikke offisielt standpunkt til politiske spørsmål, men uttaler seg i saker om rettssikkerhet, anti-diskriminering og konstitusjonelle spørsmål. Representantene fortalte at de overvåker den politiske situasjonen løpende, som de betegnet som en konstitusjonell krise. 

Styrets siste møte var med en journalist fra Polens nest største daglige avis, Gazeta Wyborcza. Journalisten fortalte at det i utgangspunktet er pressefrihet i Polen, men at de opplever at polske myndigheter forsøker å legge press på kritiske medier. PiS har gjennomført flere lovendringer og reformer av landets medielovgivning.Han fortalte at journalister fra opposisjonssiden opplever en stadig mer krevende arbeidshverdag. De er slitne og flere slutter etter hvert å rapportere.

Norges ambassade i Warszawa, representert ved ambassaderåd Anniken Kleven-Gasser, deltok på flere av møtene. I møte med ministerråd Tale Kandal ble styret gitt et overblikk over den politiske situasjonen og mulige veier videre. Som en reaksjon på domstolsreformene har EU-kommisjonen tidligere foreslått aktivering av artikkel 7 i EU-traktaten. Aktiveringen innleder en prosedyre som kan ende med at Polen blir fratatt stemmeretten i EU. Straffetiltak med hjemmel i artikkel 7 krever imidlertid enstemmighet i EU-rådet, hvor Ungarn har varslet at de vil stemme nei.

Det ble også diskutert rundt tildeling av EØS-midlene og Norges samarbeidsavtale med Polen. Polen mottar over 800 millioner euro gjennom EØS-midler. I 2017 var det utstrakte forhandlinger om den delen av pengene som er øremerket sivilsamfunnet og ulike NGO-er. PiS ønsket at forvaltningen av midlene skulle legges til regjeringen. Norge fikk imidlertid gjennomslag for at forvaltningen skal foretas av en uavhengig fondsoperatør som velges etter åpne utlysninger, uten kobling til myndighetene.

Styret i Oslo krets er bekymret for utviklingen i Polen og vil opprettholde en løpende kontakt med Warsaw bar Association og dommerforeningen. Styremedlem Aurora Lindeland Geelmuyden er gått inn i Advokatforeningens prosjekt for Polen. Prosjektet vil blant annet legge til rette for rettssaksobservasjoner i disiplinærsakene for Høyesterett.