Oslo krets

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Samarbeidsmøte med Borgarting lagmannsrett

Styret i Oslo krets avholdt samarbeidsmøte med Borgarting lagmannsrett 19. november. Samarbeidsmøtene med Borgarting lagmannsrett holdes årlig og er et forum for å diskutere aktuelle saker som berører kretsens medlemmer.

Fra lagmannsretten møtte førstelagmann Marianne Vollan, lagmann Eirik Akerlie og direktør Mari Fjærtoft Trondsen. Fra kretsen møtte styreleder Else-Marie Merckoll og styremedlem Trygve Staff. Fra forsvarergruppen møtte leder Marius Dietrichson.

Vollan innledet møtet med å fortelle om status i domstolen. Det har vært store endringer i løpet av høsten i forbindelse med etableringen av en utredningsenhet. Tilsettingsprosessen pågår til dels ennå, og forhåpentligvis vil det være totalt 15 juridiske utredere i domstolen i løpet av 2019. Målet med utrederenheten er å kunne avvikle sakene mer effektivt, og dermed få ned saksbehandlingstiden. Både for Oslo krets og Borgarting er berammingssituasjonen et betydningsfullt tema for samarbeid nå og fremover. Det er helt nødvendig at saksbehandlingstiden reduseres. Det er likevel viktig at fokus på behandlingstid ikke går på bekostning av kvaliteten på arbeidet. Styret i Oslo krets er meget positive til utredningsprosjektet, og ser frem til å se resultatene.

Aktørportalen fungerer stadig bedre i sivile saker. Når det gjelder teknisk utstyr, arbeides det gjennom domstolenes digitaliseringsprosjekt for at alle rettssaler skal gjøres digitale. Halvparten av rettsalene i Borgarting – 9 stykker – vil etter planen være utstyrt for fulldigitale ankeforhandlinger fra årsskiftet. Når det gjelder juridiske utdrag, kommer lagmannsretten til å be om at disse heretter kun sendes elektronisk. Rutiner med streking i retten ble diskutert. I straffesaker er det per i dag som oftest aktoratet som streker. Lagmannsretten ser for seg at man i løpet av litt tid ber partene dokumentere på felles visning, og at dommerne streker.

Advokatforeningen tok opp om det er mulig å få etablert kryptert forbindelse mellom advokatdomenene og domstol.no, slik at man kan kommunisere tryggere og enklere på epost, tilsvarende som man har mellom advokatene og politiet (TLS). Dette spørsmålet må tas opp med Domstoladministrasjonen, da det er av mer strukturell og overordnet karakter. Domstoladministrasjonens prosjekt Digitale domstoler ser på ulike sider av det digitale arbeidet. På sikt vil de utarbeides retningslinjer som svarer på de mest aktuelle praktiske spørsmål.

En arbeidsgruppe i Borgarting lagmannsrett har sett på hvilke tiltak det er mulig å gjøre for å redusere ankeforhandlingstiden i sivile saker, og blant annet vurdert følgende forhold:

  • Standardisert avsetning av ankeforhandlingstid etter sakstype
  • Muligheten for at saksforberedende dommer blir en del av den dømmende rett
  • Mer tid til saksforberedelsen, bl.a. for å kunne tilskjære saken bedre

I oppfølgingen av ulike tiltak vil det bli aktuelt å ha en dialog med Advokatforeningen.

Innspill til temaer for senere møter tas gjerne imot på e-post: oslokrets@advokatforeningen.no.