Oslo krets

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Samarbeidsmøte mellom Oslo krets og Oslo byfogdembete

Styret i Oslo krets og Oslo byfogdembete holdt samarbeidsmøte torsdag 25. oktober 2018 kl. 10.00 i tinghuset.

Samarbeidsmøtene med byfogden holdes årlig og er et forum for å diskutere aktuelle saker som berører kretsens medlemmer. Fra byfogden møtte sorenskriver Inga Merethe Vik og avdelingsleder/dommer Hilde Gaarder. Fra kretsen møtte nestleder Lars Berge Andersen og varamedlem Elsa Gil. Fra Advokatforeningens sekretariat møtte Hege Moljord.

Byfogden innledet møtet med å gi en grundig innføring i status på saker byfogden arbeider med. Generelt ruller arbeidet greit, men det er en utfordring at dommerstillinger kuttes. Mange av sakene byfogden har til behandling haster veldig, og det blir stort press på dommerne. Resultatet blir ofte at hastesaker prioriteres, men at saker som bare haster moderat må vente. Statistisk arbeider byfogden mest med saker som gjelder midlertidig sikring og konkurs. Antall konkurser holder seg på et jevnt høyt nivå, med en liten oppgang fra i fjor. Bostyrerordningen fungerer bra og det er en hensiktsmessig spredning hva gjelder kjønn, alder, type praksis mv.

Oslo krets takker byfogden for et godt møte. Kretsens medlemmer oppfordres til å komme med innspill til temaer for senere møter på oslokrets@advokatforeningen.no.