Oslo krets

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Samarbeidsmøte Oslo krets og Oslo tingrett

Oslo krets og Oslo tingrett avholdt samarbeidsmøte mandag 8. april 2019. Samarbeidsmøtene med Oslo tingrett holdes to ganger i året, og er et forum for å diskutere aktuelle saker som berører kretsens medlemmer.

Fra Oslo tingrett deltok sorenskriver Yngve Svendsen, direktør Arnhild Olsen og avdelingsleder og tingrettsdommer Espen Bjerkvoll.

Fra Oslo krets deltok styreleder Else-Marie Merckoll og styremedlem Trygve Staff. Fra Advokatforeningens sekretariat møtte Hege Moljord.

Aktørkonferansene som er avholdt i 2018/2019 ble evaluert, og inntrykket så langt er at de har vært meget vellykkede. Tingretten legger opp til aktørkonferanser annethvert år fremover, med mindre det skulle dukke opp aktuelle temaer som gjør det nødvendig å samles før.

Tingretten orienterte om at de fremover skal utrede moderat spesialisering av dommere på utvalgte områder. Bakgrunnen er at man ønsker å møte brukernes behov, samt være det foretrukne konfliktløsningsorgan også i tiden fremover. Voldgift foretrekkes i atskillig grad i de store sakene, og de mindre sakene avgjøres oftere av de i overkant av 50 ulike statlige nemndene. Advokatforeningen og Oslo krets vil holdes løpende orientert.

Oslo krets tok opp at det ofte er mye kø i sikkerhetskontrollen på morgenen, og løftet opp spørsmålet om det er mulig å lage en egen «aktørsluse» i sikkerhetskontrollen. Tingretten orienterte om at en slik ordning vil ha begrenset virkning, da det i all hovedsak kun er aktører av retten som skal inn i tidsrommet 08.30-09.00. Skoleklasser, mv., er henvist til å komme kl. 08.15, for å sikre god kapasitet.

Status rundt utrullingen av Aktørportalen ble diskutert, samt rutiner for tidsbestemt utlogging, samordning av ulike portaler og tilgjengelig teknisk utstyr i rettsalene. Oslo krets har planlagt kurs i Adobe Acrobat med dommerne Støle og Bjerkvoll i løpet av høsten 2019.

Neste møte er planlagt i november 2019. Oslo krets oppfordrer alle medlemmer til å komme med innspill til saker som bør tas opp.