Østfold og Follo krets

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Høring om domstolstrukturen

Sivilavdelingen i Justisdepartementet har sendt ut forslag om endringer i domstolstrukturen på høring til blant annet Advokatforeningen. Advokatforeningen sentralt har igjen bedt om innspill fra lokalavdelingene.

Vedlagt følger forslaget til endringer. For Advokatforeningen avdeling Østfold og Follo er det per nå to tingretter etter endringen av domstolsstrukturen. Det er meningen at begge tingrettene skal sogne til Eidsivating lagmannsrett, men foreløpig er denne endringen gjort for Follo og Nordre Østfold tingrett.

Det fremgår av forslagets side 6, punkt 2.1 at høringsnotatet omhandler organiseringen av tingrettene, men at denne organiseringen igjen kan få betydning for organiseringen av lagmannsrettene.

I tillegg omfatter forslaget organiseringen av jordskifterettene.

Det har vært kjent at det har vært forskjellige syn blant Advokatforeningens medlemmer på organiseringen av domstolene. Før Advokatforeningen lokalt (eventuelt) sender noe til Advokatforeningen sentralt, vil vi derfor be om tilbakemelding fra medlemmene.

Hovedtrekkene i forslaget er en reversering av den endringen som fant sted i løpet av 2021, jf. forslagets punkt 3.1. For vårt geografiske område bestod endringen som kjent i at Follo tingrett og Heggen og Frøland tingrett ble slått sammen til Follo og Nordre Østfold tingrett, og at Fredrikstad tingrett, Sarpsborg tingrett, Halden tingrett og Moss Tingrett ble slått sammen til Søndre Østfold tingrett.

Videre innebærer forslaget en reversering av organiseringen av jordskifterettene. Tidligere var det tre jordskifteretter, nemlig Østfold jordskifterett, Glåmdal og Akershus jordskifterett og Oslo jordskifterett. Etter sammenslåingen er dette blitt til Oslo og Østre Viken Jordskifterett, som har rettssteder i Kongsvinger, Lillestrøm og Sarpsborg.

Høringsnotatet har ikke utarbeidet redegjørelser for de forskjellige rettsstedene eller rettskretsene. Det er utelukkende redegjort for prinsipielle og overordnede syn og motsetninger på den strukturen som ble vedtatt og gjennomført i løpet av 2021. Det er derfor ikke mulig å gi en redegjørelse over de spørsmålene som særskilt kan tenkes å gjelde for tingrettene og jordskifterettene i Follo og Østfold i denne omgang.

Hovedpunktene i forslaget finnes i punkt 3. De prinsipielle spørsmålene er nærmere drøftet i punkt 4. Vi antar at spørsmålene knyttet til samiske rettstradisjoner er mindre relevant for Østfold og Follo, og ber derfor om at medlemmene i stedet fokuserer på de andre hovedspørsmålene som tas opp. Det gjelder for det første barnesaker omtalt i punkt 4.1. Dette gjelder saker som omhandler barns rettigheter i vid utstrekning, og kan omfatte straffesaker der mindreårige er involvert.

Videre er det i punkt 4.3 trukket frem spørsmålet om organisering av jordskifterettene.

For at Advokatforeningen lokalt skal kunne mene noe om organiseringen av domstolsstrukturen, er vi avhengige av tilbakemeldinger fra medlemmene. Vi antar at det er og har vært betydelige motsetninger mellom forskjellige medlemmer, og vil ta hensyn til dette ved utformingen av innspill til Advokatforeningen sentralt.

Det er uansett viktig at dere gir tilbakemelding til oss, slik at innspillene faktisk blir viderebrakt Advokatforeningen sentralt, samt at de blir brakt inn i høringsuttalelsen fra Advokatforeningen.

Svar på undersøkelsen her (docx). og send inn til nathalie@advokat-brinkmann.no innen 12. april  2022