Østfold og Follo krets

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Ledig verv som fast bistandsadvokat

Det er ledig verv som fast bistandsadvokat ved Fredrikstad tingrett og Borgarting
lagmannsrett fra 1. mai 2019. Bistandsadvokaten knyttes til rettskretsen. Vervet omfatter oppdrag for begge rettsinstanser. Vervet er personlig og innebærer plikt til å
inngå i turnusordningen for bistandsadvokater ved Fredrikstad tingrett, også i ferieperioder.

Antakelsen av fast bistandsadvokat skjer på åremål for seks år med adgang til gjenoppnevning. Gjenoppnevning ut over én periode kan bare skje når særlige grunner tilsier det. For vervet gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på tre måneder. Øvre aldersgrense for faste bistandsadvokater er 70 år.

Det legges vekt på relevant praksis, faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet. Det legges også vekt på om søkerne har kontorsted i rettskretsen. Innenfor nevnte rammer blir det sett hen til kjønnsmessig balanse. Spørsmål vedrørende vervet kan rettes til Fredrikstad tingrett ved kst. sorenskriver Svein Magnussen på telefon 697 97 700.

Det bes om at søknaden sendes til fredrikstad.tingrett@domstol.no innen 5. april 2019.