Sør-Rogaland krets

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Aktørerfaringer fra prøveprosjektet Opptak i retten

Under følger forespørsel fra Gulating lagmannsrett om erfaringer fra prøveprosjekt Opptak i retten.

Advokatforeningen Sør-Rogaland krets v/leder advokat Ann Mari Risvoll Winterhus-Fjeld
Statsadvokatene i Rogaland v/konst førstestatsadvokat Asbjørn Eritsland
Sør-Vest Politidistrikt v/påtaleleder Kristin Nord-Varhaug

Gulating lagmannsrett har sammen med Hålogaland lagmannsrett vært prøvedomstoler for gjenbruk av OiR. Lagmann Bjørnar Stokkan i Hålogaland lagmannsrett  og undertegnede har vært deltakere i prosjektet, og vi har på vegne av våre embeter under arbeid en evaluering av prosjektet sett fra domstolens side.

Jeg henvender meg til dere som overordnede representanter for viktige aktørgrupper i ankebehandling for lagmannsretten. Det vil være til stor hjelp for den videre utvikling av et hovedprosjekt om OiR å få tilbakemelding på følgende momenter:

  • OiR i prosessen med fremme av anke/tilsvar
  • OiR i saksforberedelsen
  • OiR som bevis under ankeforhandling

Det er ikke nødvendig å bruke tid og krefter på rent tekniske spørsmål. Det er heller ikke behov for å få innspill til spørsmål om hvorvidt det skal være OiR eller ikke. Førstnevnte problemstilling vil varetas gjennom et bredt anlagt hovedprosjekt der tekniske utfordringer under prøveprosjektet vil danne en naturlig basis for utvikling og skreddersøm hva gjelder ny teknisk plattform. Når det gjelder det andre punktet, om det skal være OiR eller ikke, så antas det å være et rettspolitisk spørsmål som først kan besvares når det foreligger et gjennomarbeidet forslag i hovedprosjektet. Det antas at dette spørsmålet vil måtte undergis høring, og da vil det bli anledning til å avgi konkrete høringsuttalelser.

Det som imidlertid er interessant her, er å få en tilbakemelding om hvordan en har oppfattet bruk av bevis i form av avspilte forklaringer. Herunder vil vi gjerne høre både om bevisverdien og muligheten for å tilrettelegge bevisføring.

Det stilles ikke store krav til dybde eller omfang i tilbakemeldingen. Det er bedre å få noen korte, sammenfattede synspunkt rimelig raskt, enn ikke å få noe som helst, eller å måtte vente lenge på et grundig og gjennomarbeidet erfaringsnotat. Vi har relativt kort frist til evalueringen fra vår side skal være ferdig, men vi ser det som nyttig også å få noen innspill fra de viktigste aktørene.

Vi håper dere kan og vil bidra, og imøteser noen erfaringspunkt som angitt ovenfor.

Med hilsen

Martin Tenold

Lagmann/avdelingsleder
Gulating lagmannsrett