Vest-Agder krets

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Ledig verv som fast forsvarer ved Lister tingrett

Det er ledig verv som fast forsvarer ved Lister tingrett og Agder lagmannsrett. Forsvareren knyttes til rettskretsen, og vervet omfatter oppdrag for begge rettsinstanser (NB! Virksomhetskretsen kan bli gjenstand for endringer grunnet vedtatt domstolstrukturendring). Vervet er personlig og innebærer plikt til å inngå i turnusordningen for faste forsvarere ved Lister tingrett, også i ferieperioder.

Antakelsen av faste forsvarere skjer på åremål for 6 år, med adgang til gjenoppnevning. Gjenoppnevning ut over én periode kan bare skje når særlige grunner tilsier det. For vervet gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder. Øvre aldersgrense for faste forsvarere er 70 år.

Det legges vekt på relevant praksis, faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet. Det legges også vekt på om søkerne har kontorsted i rettskretsen. Innenfor nevnte rammer blir det sett hen til kjønnsmessig balanse, og det kan også legges vekt på beliggenheten innfor rettskretsen av hensyn til geografisk forsvarerdekning.

Spørsmål vedrørende vervet kan rettes til Lister tingrett ved sorenskriver Robert Versland, telefon 38794550.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes Lister tingrett per e-post, listpost@domstol.no.

Søknadsfrist er 06.02.2021.