Høringsuttalelser fra lovutvalget for arbeidsrett

 1. Forslag til endringer i forskrift til lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)

 2. Utredning av norske lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip

 3. Endringer i arbeidsmiljøloven mv.

 4. Nye regler om dykking fra skip

 5. Endring i forskrift om arbeidstid for avlastere

 6. Forskriftsendringer - unntak fra arbeidstidsbestemmelser

 7. Forslag om opphevelse av omstillingsloven

 8. Forslag til endringer i arbeidstvistloven

 9. Ny forskrift om kontrolltiltak for arbeidstakere under skipsarbeidsloven

 10. Styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten

 1. 1
 2. 2
 3. 3

Neste