Høringsuttalelser fra lovutvalget for arbeidsrett

 1. Endringer i arbeidsmiljøloven mv.

 2. Nye regler om dykking fra skip

 3. Endring i forskrift om arbeidstid for avlastere

 4. Forskriftsendringer - unntak fra arbeidstidsbestemmelser

 5. Forslag om opphevelse av omstillingsloven

 6. Forslag til endringer i arbeidstvistloven

 7. Ny forskrift om kontrolltiltak for arbeidstakere under skipsarbeidsloven

 8. Styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten

 9. Forslag om etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering

 10. NOU 2018: 6 Varsling – verdier og vern

 1. 1
 2. 2

Neste