Høringsuttalelser fra lovutvalget for asyl- og utlendingsrett

 1. Forslag om adgang til å avholde fjernmøter og å ta lyd- og bildeopptak av muntlige forklaringer i Utlendingsnemnda m.m.

 2. Forslag til midlertidig hjemmel for pålegg om undersøkelse og tvangstesting for covid-19

 3. Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

 4. Forslag til endring i utlendingsforskriften (tidspunktet retten til permanent oppholdstillatelse inntrer)

 5. Endringer i saksbehandlingen mv. i Utlendingsnemnda

 6. Forslag til endringer i utlendingsforskriften - introduksjonsstønad skal ikke medregnes i underholdskravet

 7. Rettshjelpsutvalgets utredning NOU 2020:5

 8. Anerkjennelse av ekteskap inngått med mindreårige etter utenlandsk rett mv.

 9. Oppnevning av prosessfullmektig i sak om frihetsberøvelse etter utlendingsloven

 10. Forslag til endringer i utlendingsloven og -forskriften om oppholdstillatelse på grunnlag av subsidiært beskyttelsesbehov ved en betydelig økning i asylsøkertilstrømningen

 1. 1
 2. 2
 3. 3

Neste