Høringsuttalelser fra lovutvalget for asyl- og utlendingsrett

 1. Endringer i utlendingsloven m.m. utvidet bruk av biometri

 2. Forslag om endringer i utlendingsforskriften - oppholdstillatelse til ofre for menneskehandel

 3. Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften – behandling av personopplysninger og automatiserte avgjørelser

 4. Endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

 5. Endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – bruk av DNA-testing i utlendingssaker

 6. Lov- og forskriftsendringer som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union

 7. Endring i utlendingslova - heva strafferamme for ulovleg opphald etter utvisning som følgje av straff eller særreaksjon

 8. effektivisering av regelverket for bortvisning av tredjelandsborgere (ikke EØS-borgere) i forbindelse med asylsaksbehandling

 9. Forslag om å avvikle prinsippet om ett statsborgerskap i statsborgerloven

 10. Endringer i utlendingsforskriften - unntak fra kravet om oppholdstillatelse for arbeidsforhold

 1. 1
 2. 2
 3. 3

Neste