Høringsuttalelser fra lovutvalget for asyl- og utlendingsrett

 1. Forslag om endringer i utlendingsforskriften - oppholdstillatelse til ofre for menneskehandel

 2. Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften – behandling av personopplysninger og automatiserte avgjørelser

 3. Endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

 4. Endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – bruk av DNA-testing i utlendingssaker

 5. Lov- og forskriftsendringer som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union

 6. Endring i utlendingslova - heva strafferamme for ulovleg opphald etter utvisning som følgje av straff eller særreaksjon

 7. effektivisering av regelverket for bortvisning av tredjelandsborgere (ikke EØS-borgere) i forbindelse med asylsaksbehandling

 8. Forslag om å avvikle prinsippet om ett statsborgerskap i statsborgerloven

 9. Endringer i utlendingsforskriften - unntak fra kravet om oppholdstillatelse for arbeidsforhold

 10. Forslag til endringer i utlendingsloven (innbringelse og pågripelse i forbindelse med inn- og utreisekontroll mv.)

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Neste