Høringsuttalelser fra lovutvalget for asyl- og utlendingsrett

 1. Endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – utvisning og tilleggstid for permanent oppholdstillatelse

 2. Midlertidige innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen

 3. Endringer i dagpenge- og utlendingsforskriften for faglærte utlendinger som er permitterte under covid-19-pandemien

 4. Midlertidige endringer i utlendingsloven - fjernmøte i Utlendingsnemnda mv. for å begrense spredningen av Covid-19

 5. Høring - Forslag til endringer i bortvisningsforskriften

 6. Engangsløsning for utlendinger med lang oppholdstid i Norge

 7. Utredning av alternativer til frihetsberøvelse av mindreårige og forslag til mulige regelendringer

 8. Forslag til endringer i utlendingsloven og -forskriften om omsorgsansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år i mottak mv.

 9. Endringer i utlendingsloven m.m. utvidet bruk av biometri

 10. Forslag om endringer i utlendingsforskriften - oppholdstillatelse til ofre for menneskehandel

 1. 1
 2. 2
 3. 3

Neste