Høringsuttalelser fra lovutvalget for asyl- og utlendingsrett

 1. Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

 2. Forslag til endring i utlendingsforskriften (tidspunktet retten til permanent oppholdstillatelse inntrer)

 3. Endringer i saksbehandlingen mv. i Utlendingsnemnda

 4. Forslag til endringer i utlendingsforskriften - introduksjonsstønad skal ikke medregnes i underholdskravet

 5. Rettshjelpsutvalgets utredning NOU 2020:5

 6. Anerkjennelse av ekteskap inngått med mindreårige etter utenlandsk rett mv.

 7. Oppnevning av prosessfullmektig i sak om frihetsberøvelse etter utlendingsloven

 8. Forslag til endringer i utlendingsloven og -forskriften om oppholdstillatelse på grunnlag av subsidiært beskyttelsesbehov ved en betydelig økning i asylsøkertilstrømningen

 9. Unntak fra kravet om selvforsørgelse for rett til permanent oppholdstillatelse for voksne i grunnskole eller videregående opplæring mv.

 10. Endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – utvisning og tilleggstid for permanent oppholdstillatelse

 1. 1
 2. 2

Neste