Høringsuttalelser fra lovutvalget for asyl- og utlendingsrett

 1. Anerkjennelse av ekteskap inngått med mindreårige etter utenlandsk rett mv.

 2. Oppnevning av prosessfullmektig i sak om frihetsberøvelse etter utlendingsloven

 3. Forslag til endringer i utlendingsloven og -forskriften om oppholdstillatelse på grunnlag av subsidiært beskyttelsesbehov ved en betydelig økning i asylsøkertilstrømningen

 4. Unntak fra kravet om selvforsørgelse for rett til permanent oppholdstillatelse for voksne i grunnskole eller videregående opplæring mv.

 5. Endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – utvisning og tilleggstid for permanent oppholdstillatelse

 6. Midlertidige innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen

 7. Endringer i dagpenge- og utlendingsforskriften for faglærte utlendinger som er permitterte under covid-19-pandemien

 8. Midlertidige endringer i utlendingsloven - fjernmøte i Utlendingsnemnda mv. for å begrense spredningen av Covid-19

 9. Høring - Forslag til endringer i bortvisningsforskriften

 10. Engangsløsning for utlendinger med lang oppholdstid i Norge

 1. 1
 2. 2
 3. 3

Neste