Høringsuttalelser fra lovutvalget for asyl- og utlendingsrett

  1. Forslag om endringer i utlendingsforskriften - oppholdstillatelse til ofre for menneskehandel

  2. Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften – behandling av personopplysninger og automatiserte avgjørelser

  3. Endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

  4. Endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – bruk av DNA-testing i utlendingssaker

  5. Lov- og forskriftsendringer som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union

  6. Endring i utlendingslova - heva strafferamme for ulovleg opphald etter utvisning som følgje av straff eller særreaksjon

  7. effektivisering av regelverket for bortvisning av tredjelandsborgere (ikke EØS-borgere) i forbindelse med asylsaksbehandling

  8. Forslag om å avvikle prinsippet om ett statsborgerskap i statsborgerloven

  9. Endringer i utlendingsforskriften - unntak fra kravet om oppholdstillatelse for arbeidsforhold

  10. Forslag til endringer i utlendingsloven (innbringelse og pågripelse i forbindelse med inn- og utreisekontroll mv.)