Høringsuttalelser fra lovutvalget for asyl- og utlendingsrett

  1. Endring i utlendingsloven

    endring i utlendingsloven – straff for den som skaffer et utlending arbeid eller bosted når forholdene innebærer en utilbørlig utnyttelse av utlendingens situasjon

  2. Endring i utlendingsforskriften og stykkprisforskriften

  3. Nye retningslinjer for advokater i Utlendingsdirektoratet (UDI)s advokatordning sendt fra Utlendingsdirektoratet

  4. Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften (partsstatus i utlendingssaker)

  5. Endringer i utlendingsloven - fortsatt opphold ved mishandling i samlivsforholdet

Forrige

  1. 1
  2. 2
  3. 3