Høringsuttalelser fra lovutvalget for asyl- og utlendingsrett

 1. Forslag om utvidet adgang til å stille sak om utvisning i bero

 2. Endringer i utlendingsloven – politiets tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak

 3. Tilknytningskrav for familieinnvandring

 4. Om visitasjon mv

 5. Evaluering og videreføring av midlertidige endringer i utlendingsloven vedtatt på bakgrunn av Prop. 16 L (2015-2016)

 6. AD: Invitasjon til å komme med kommentarer til Norges 7. rapport til FNs menneskerettskomité

 7. Endringer i utlendingslovens regler om tvangsmidler

 8. Endringer i utlendingsforskriften – underholds kravet i familieinnvandringssaker – senkning av underholds kravet og endring av ettårsfrist for unntak for flyktninger

 9. Endringer i statsborgerloven mv. - tap av statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser

Forrige

 1. 1
 2. 2
 3. 3