Høringsuttalelser fra lovutvalget for avgiftsrett

  1. Forslag til ny lov om inn- og utførsel av varer og ny lov om tollavgift

  2. NOU 2019: 11 Enklere merverdiavgift med én sats

  3. Framlegg om fjerning av fritak frå avgift for varesendingar av låg verdi (350-kronersgrensa)

  4. Meirverdiavgiftsfritak for elektroniske publikasjonar

  5. Finansskatt i fellesregistrerte virksomheter

  6. Endringer i Sjøfartsdirektoratets gebyrforskrift