Høringsuttalelser fra lovutvalget for barnevern

 1. Forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven

  - politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.

 2. NOU 2020:14 Ny barnelov

 3. Forslag til endringer i barnevernloven - tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet

 4. Endringer i forskrift om fosterhjem

 5. Forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. - større adgang til informasjonsdeling

 6. Rettshjelpsutvalgets utredning NOU 2020:5

 7. Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevern og i barnevernsarbeid

  Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevern og forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevernsarbeid

 8. Kompetanse i barnevernet, varsling til fornærmede og etterlatte, og regulering av bruk av sakkyndige i barnevernet

 9. Rammevilkår for private tjenesteytere i barnevernet