Høringsuttalelser fra lovutvalget for barnevern

 1. Forslag til ny forskrift om Barnesakkyndig kommisjon

 2. Forslag til midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina med rett til midlertidig kollektiv beskyttelse

 3. Forslag til endringer i rettshjelpforskriften

 4. Forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven

  - politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.

 5. NOU 2020:14 Ny barnelov

 6. Forslag til endringer i barnevernloven - tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet

 7. Endringer i forskrift om fosterhjem

 8. Forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. - større adgang til informasjonsdeling

 9. Rettshjelpsutvalgets utredning NOU 2020:5

 10. Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevern og i barnevernsarbeid

  Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevern og forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevernsarbeid

 1. 1
 2. 2

Neste